Μαθησιακές δυσκολίες – διγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον

Βικτωρία Ζακοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών, της διγλωσσίας και του πολυγλωσσικού περιβάλλοντος αναφοράς τους. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών, τα χαρακτηριστικά και τις θεωρίες που σχετίζονται με αυτές. Επίσης, μέσω του μαθήματος, επιχειρείται η υιοθέτηση από τους φοιτητές μεθόδων ενίσχυσης της αναγνωστικής ικανότητας, αναγνώρισης των λέξεων στον γραπτό λόγο, επεξεργασίας του γραπτού κειμένου και ανάπτυξης σχέσεων ανάγνωσης -γραφής, ανάπτυξης στρατηγικών μελέτης, Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί:

  • η κατανόηση από τους φοιτητές των μορφών και μέσων αξιολόγησης μέσω διεπιστημονικής ομάδας, της πολλαπλής παρεμβατικής αγωγής στους τομείς της μάθησης, συμπεριφοράς και ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου,
  • η εξοικείωση των φοιτητών με διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα για παιδιά με δυσλεξία και για δίγλωσσα παιδιά.

 

Κωδικός: LOGO101
Κατηγορία: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

  Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

Στόχος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τι είναι και ποιες είναι γενικά οι μαθησιακές δυσκολίες, ποια η αιτιολογία τους, τι σημαίνουν οι όροι αναπτυξιακή διαταραχή, νοητική υστέρηση, ΔΕΠ-Υ και με ποια κλινικά κριτήρια τίθεται μια τέτοια διάγνωση.

Λέξεις-κλειδιά: Αναπτυξιακές διαταραχές, Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, Μαθησιακές δυσκολίες, Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες, Διεπιστημονική προσέγγιση των μαθησιακών διαταραχών

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών, η αιτιοπαθογένειά τους σε νευροφυσιολογικό και γενετικό επίπεδο, η συνύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών με άλλες κλινικές οντότητες, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, ψυχιατρικές διαταραχές και τα είδη παρεμβάσεων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

 

Λέξεις-κλειδιά: χαρακτηριστικά Μ.Δ., τομείς δυσκολιών, νευροφυσιολογικοί παράγοντες, γενετικοί παράγοντες, συννοσυρότητα, παρέμβαση

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να καταστήσει σαφές γιατί είναι απαραίτητη η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση και να αναφερθεί διεξοδικά στα χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών από την προσχολική μέχρι και την εφηβική ηλικία.

 

Λέξεις-κλειδιά: πρώιμη διάγνωση, παρέμβαση, προσχολική, σχολική, εφηβική ηλικία.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές πώςς μπορεί να προσαρμοστεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ποιες είναι οι κατάλληλες διαδικασίες προετοιμασίας - ενίσχυσης μελέτης και η εξάσκηση των φοιτητών σε περιστατικά και δείγματα γραφής παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

 

Λέξεις-κλειδιά: αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για μαθησιακές δυσκολίες, προετοιμασία-ενίσχυση μελέτης, δείγματα γραφής παιδιών με Μ.Δ.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

 

Στο τέλος της ενότητας αυτής οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τι είναι δυσλεξία, ποια τα κλινικά χαρακτηριστικά της  και ποια τα είδη της και ποιες είναι οι καταλληλότερες δραστηριότητες και στρατηγικές για το κάθε είδος δυσλεξίας.

Λέξεις-κλειδιά: δυσλεξία,  περιφερειακή δυσλεξία, Κεντρική (Εστιακή) Δυσλεξία, Επιφανειακή Δυσλεξία, Φωνολογική Δυσλεξία, σημασιολογικού τύπου δυσλεξία, βαθιά δυσλεξία

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

 

Η συγκεκριμένη ενότητα πραγματεύεται κάποιες άλλες μαθησιακές δυσκολίες εκτός της δυσλεξίας, όπως η δυσγραφία, η δυσορθογραφία, η δυσαναγνωσία και η δυσαριθμησία. Παρατίθεντσι τα είδη και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους, πιθανοί παράγοντες κινδύνου και 2 μελέτες περίπτωσης.

Λέξεις-κλειδιά: δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

 

Αποτέλεσμα εικόνας για pc and learning disabilities

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τη χρησιμότητα των Η/Υ κατά την εκπαίδευση παιδιών με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα είδη των λογισμικών που χρησιμοποιούνται, τα κριτήρια αξιολόγησης των λογισμικών προγραμμάτων και ποια είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά CD-Roms.

Λέξεις-κλειδιά: Η/Υ, μαθησιακές δυσκολίες, εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθησιακές δυσκολίες.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

 

Αποτέλεσμα εικόνας για bilingualism

Στην ενότητα αυτοί οι φοιτητές θα μάθουν τι σημαίνει διγλωσσία και ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις υπάρχουν γι' αυτήν και ότι οι  μηχανισμοί δίγλωσσης και μονόγλωσσης ανάπτυξης είναι κοινοί.  Επίσης θα ενημερωθούν για τα κριτήρια ταξινόμησης της διγλωσσίας, τα προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότητά τους.

 

Λέξεις-κλειδιά: διγλωσσία, κριτήρια ταξινόμησης διγλωσσίας, προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για ψυχικές παθήσεις

Παρουσιάζεται μια έρευνα που έγινε στην Ελλάδα και ανακοινώθηκε σε συνέδριο για το πόσο συχνά ασθενείς με ψυχικές παθήσεις παρουσίασαν μαθησιακές δυσκολίες στην παιδική ηλικία και συζητούνται τα ευρήματα της έρευνας.

 

Λέξεις-κλειδιά: διαταραχές μάθησης, ψυχικές παθήσεις

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

 

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβατική συμπεριφορά

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται μια έρευνα που έγινε σε Ελληνικό πληθυσμό και αφορά κατά πόσο μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εξεδήλωσαν παραβατική συμπεριφορά αργότερα. Η έρευνα παρουσιάστηκε στα πλαίσια συνεδρίου και συζητούνται τα ευρήματά της.

 

Λέξεις-κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της δυσλεξίας στην προσχολική ηλικία, το οποίο εκτός από τη δυσλεξία αξιολογεί και την οπτική αντίληψη, τη σειροθέτηση εικόνων, την πλευρίωση, το χωρο-χρονικό προσανατολισμό, τη μνήμη, την ικανότητα προετοιμασίας ανάγνωσης και γραφής, τη φωνολογική διαδικασία και τη γραφοκινητικότητα.

Λέξεις-κλειδιά:μαθησιακές δυσκολίες, προσχολική ηλικία, ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται υλικό που υπάρχει στο http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx του Υπουργείου Παιδείας για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με μαθησιακές δυσκολίες

Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση, παρέμβαση, μαθησιακές δυσκολίες, e-yliko

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αποτέλεσμα εικόνας για ενήλικες μαθησιακές δυσκολίες

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα τύπων ασκήσεων για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες που βρίσκονται στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες εκτός του Δημοτικού, καθώς και για ενήλικες

Λέξεις-κλειδιά: παρέμβαση, μαθησιακές δυσκολίες, Γυμνάσιο, Λύκειο, ενήλικες

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7750
Αρ. Προβολών :  46228

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -