Μεθοδολογία της Έρευνας

Στέφανος Μαντζούκας

Περιγραφή

 

Γίνεται ανάλυση των βασικών αρχών επιστημονικής θεώρησης του κόσμου (όπως η επιστήμη ως επιστημονική γνώση του κόσμου η οριοθέτηση των επιστημονικών προτάσεων, η πρακτική χρησιμότητα της επιστήμης, η ταξινόμηση και η ενότητα της επιστήμης), η ανάλυση της δομής και λειτουργίας της επιστημονικής γνώσης, (όπως οι υποθέσεις, οι επιστημονικές θεωρίες, τα επιστημονικά συστήματα, οι έννοιες, η επιστημονική εξήγηση, η επιστημονική πρόγνωση) και τέλος ο σχεδιασμός της επιστημονικής μελέτης και η ανάλυση των δεδομένων.

 

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονική-νοσηλευτική  γνώση, ανάλυση δεδομένων, έρευνα.

Κωδικός: NOSH100
Κατηγορία: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

http://nursing.jhu.edu/sebin/d/g/research.jpg

Εισαγωγή στις διάφορες πηγές Νοσηλευτικής Γνώσης. Ανάλυση της σχέσης μεταξύ της έρευνας και της νοσηλευτικής. Εισαγωγή στις έννοιες της Επιστημολογίας, της Θετικιστικής Επιστημολογίας και της Μετα-Θετικιστικής Επιστημολογίας.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική Γνώση, Επιστημονική Έρευνα, Επιστημολογία, Θετικιστική Επιστημολογία, Μετα-Θετικιστική επιστημολογία.

Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες. Εντοπισμός των βασικών χαρακτηριστικών του αναστοχασμού. Παρουσίαση του αναλυτικού και συνθετικού τμήματος του αναστοχασμού. Ανάδειξη του ρόλου και της εφαρμογής του κατευθυνόμενου αναστοχασμού Σύνδεση του αναστοχασμού με την έρευνα. 

 Λέξεις κλειδιά: Ανδραγωγική (Andragogy), Αναστοχασμός, Αυτό-εθνογραφία

 

Εισαγωγή στις έννοιες της Θετικι-στικής Επιστημολογίας, της Μετα (ή Νεο)- Θετικιστικής Επιστημολογίας, της Σχετικιστικής/ερμηνευτικής Επιστημολογίας και της Κριτι-κής/Συμμετοχικής Επιστημολογίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Θετικιστική Επιστημολογία, Μετα (ή Νεο)-Θετικιστική Επιστημολογία, Σχετικιστική/ερμηνευτική Επιστημολογία, Κριτική/Συμμετοχική Επιστημολογία, Μεθοδολογία, Μέθοδος.

 

Εισαγωγή στην έννοια της Ερευνητικής Μεθοδολογίας, Χαρακτηριστικά Ποσοτικών και ποιοτικών Μεθοδολογιών, Βασικές διαφορές μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογιών, Χαρακτηριστικά ποιοτικής-ερευνητικής ερώτησης

 

Λέξεις Κλειδιά: Ερευνητικές Μεθοδολογίες, Ποσοτικές Μεθοδολογίες, Ποιοτικές Μεθοδολογίες, Ποιοτική ερευνητική ερώτηση.

Εισαγωγή στις μεθόδους και στις συνήθεις μορφές Συλλογής Δεδομένων.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Συλλογή Δεδομένων, Αυτό-αναφορές, Παρατηρήσεις, Βιο/φυσιολογικές   Μετρήσεις, Αδόμητες τεχνικές, Ημι-δομημένες τεχνικές, Δομημένες  τεχνικές, κλίμακα Likert, Ειδοποιός διαφορική κλίμακα, Εικονική αναλογική κλίμακα.

 

 

 

Παρουσίαση της έννοιας της αντιδεοντολογικής έρευνας στην υγεία μέσω παραδειγμάτων. Κατανόηση του Δεοντολογικού Κώδικα της Νυρεμβέργης και της Συνθήκης του Ελσίνκι. Γνωστοποίηση προϋποθέσεων εφαρμογής της έρευνας έτσι ώστε τα αποτελέσματά της να είναι αξιόπιστα.

 

Λέξεις κλειδιά: Αντιδεοντολογική έρευνα στην υγεία, Ο Δεοντολογικός Κώδικας της Νυρεμβέργης, Η Συνθήκη του Ελσίνκι, Ενήμερη συγκατάθεση, Ανωνυμία, Εμπιστευτικότητα, Ευάλωτοι Συμμετέχοντες σε έρευνα.

Παρουσίαση των  στόχων και των σκοπών της ποιοτικής ανάλυσης. Επεξήγηση των σταδίων δημιουργίας ποιοτικής ανάλυσης, καθώς και του τρόπου παρουσίασης των ποιοτικών αποτελεσμάτων.

 

 

Λέξεις κλειδία: ποιοτική ανάλυση, κωδικοί ποιοτικής ανάλυσης, κατηγορίες ποιοτικής ανάλυσης, θεματικές ενότητες ποιοτικής ανάλυσης.

Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων μέσω της ποσοτικοποίησης ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση δεδομένων, Ονομαστική κλίμακα (nominal scale), Διαβαθμιζόμενη κλίμακα (ordinal scale), Κλίμακα διαστημάτων (interval scale), Κλίμακα λόγων (ratio scale).

Εισαγωγή στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Στατιστική ανάλυση, Aντιπροσωπευτική τιμή διασποράς, Κεντρική Τάση,  Mέση τιμή, Διάμεσος τιμή, Επικρατούσα τιμή.

Παρουσίαση των στόχων και των σκοπών της ποιοτικής ανάλυσης. Επεξήγηση των σταδίων δημιουργίας ποιοτικής ανάλυσης, καθώς και του τρόπου παρουσίασης των ποιοτικών αποτελεσμάτων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ποσοτική έρευνα, Περιγραφικές ποσοτικές ερωτήσεις, Συγκριτικές ποσοτικές ερωτήσεις, Αξιολογικές ποσοτικές ερωτήσεις, Πειραματικές ποσοτικές ερωτήσεις, ανεξάρτητες μεταβλητές, εξαρτημένες μεταβλητές.

 

Εισαγωγή στη κριτική ανάλυση – αξιολόγηση μιας ερευνητικής εργασίας και περιγραφή των προϋποθέσεων κριτικής ανάλυσης ερευνητικών αποδείξεων.

 

Λέξεις κλειδιά: Κριτική ανάλυση,  Περίληψη (Abstract), Εισαγωγή (Introduction), Βιβλιογραφική ανασκόπηση (Literature review), Μέθοδος/ Μεθοδολογία (Method/ Methodology), Αποτελέσματα (Results/ Findings), Συζήτηση (Discussion), Παραπομπές (References).

 Ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της δευτερογενούς έρευνας, της μετασύνθεσης και της μετα-ανάλυσης.

Λέξεις κλειδιά: Δευτερογενής έρευνα, Μετα-σύνθεση, Μετα-ανάλυση

Κατασκευή και εφαρμογή “απαντήσιμης” ερώτησης, αξιολόγησης, εφαρμογής.

Λέξεις κλειδιά: Εστίαση του προβλήματος, Μη – “απαντήσιμες” ερωτήσεις, Μηχανές ηλεκτρονικής αναζήτησης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8219
Αρ. Προβολών :  60226

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -