Χοιροτροφία (Θεωρία)

Σκούφος Ιωάννης - Μαγκλάρας Γεώργιος

Περιγραφή
Φυλές χοίρων. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτροφή του χοίρου, μέθοδοι εκτροφής. Αναπαραγωγικά στοιχεία, επιλογή, βασικές παραγωγικές και αναπαραγωγικές ιδιότητες. Γενετική βελτίωση, μέθοδοι αναπαραγωγής, πυραμίδα αναπαραγωγής. Εφαρμοσμένη διατροφή του χοίρου, σιτηρέσια, μέθοδοι και τεχνολογία διατροφής. Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξαερισμός, μονώσεις, δάπεδα, πυκνότητα, μικροκλίμα, συστήματα διαχείρισης. Μέθοδοι απομάκρυνσης λυμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί. Εξοπλισμός χοιροστασίων. Βιοασφάλεια. Ολοκληρωμένη διαχείριση εκτροφών. Ευζωία του χοίρου. Περιβάλλον και εκτροφή χοίρου. Ποιότητα, εμπορία και μεταποίηση χοίρειου κρέατος. Συστήματα HACCP εκτροφών, ποιοτικού ελέγχου. Στρατηγική πρόληψης ασθενειών και προγράμματα εμβολιασμών. Υγιεινή των μονάδων. Βιοτεχνολογία και χοίρος, οικονομική βάση εκτροφής, οικονομικοί παράγοντες και συντελεστές της εκμετάλλευσης. Βιολογική χοιροτροφία.

 

 

Κωδικός: ANP5080
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες


Γενικά στοιχεία, Υφιστάμενη κατάσταση, Μελλοντικές τάσεις της αγοράς.

 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Χοιροτροφία, κατηγορίες προϊόντων, τυποποίηση.

Διαφάνειες Ενότητας 01

Παραγωγικά συστήματα απογαλακτισμένων χοίρων, συστήματα απογαλακτισμού, παράγοντες που επηρεάζουν την ηλικία απογαλακτισμού, πρώιμος απογαλακτισμός και αντιμετώπιση του stress. Διατροφή χοιριδίου, υγεία και σύστημα διασφάλισης υγείας των ζώων.

 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Απογαλακτισμός χοίρων, διατροφή, σύστημα διασφάλισης υγείας.

Διαφάνειες Ενότητας 02

Διατροφή χοίρων, προδιαγραφές σιτηρεσίων ανάπτυξης, αποδόσεις συστημάτων διατροφής, υγρή διατροφή και πλεονεκτήματα χορήγησής της, σύμπηκτα, τοπολογία εγκαταστάσεων εκτροφής χοίρων, διαφορές φυλών και φύλων, νερό, χοίροι και συνθήκες περιβάλλοντος, χοιρομητέρες και ομαδικό σύστημα ενσταβλισμού τους, διατροφή χοιρομητέρας και τοκετός.

 

Λέξεις - κλειδιά: Διατροφή χοίρων, υγρή διατροφή, εγκαταστάσεις, λήψη νερού, χοιρομητέρες.

Διαφάνειες Ενότητας 03

Ενήβωση στις χοιρομητέρες, ορμόνες οιστρικού κύκλου, αναπαραγωγικό σύστημα χοιρομητέρων, αναπαραγωγική ικανότητα κάπρων και σπερματοληψία, επεξεργασία σπέρματος, αραιτωτικά, συντήρηση σπέρματος, τεχνητή σπερματέγχυση,

 

Λέξεις - κλειδιά: Ενήβωση, οιστρικός κύκλος, αναπαραγωγικό σύστημα χηρομητέρων, αραιωτικό, σπέρμα, σπερματέγχυση.

Διαφάνειες Ενότητας 04

Διάγνωση εγκυμοσύνης, ανάπτυξη εμβρύων, τοκετός και θάλαμος τοκετού, περιπτώσεις δυστοκίας, θηλασμός και μαστίτιδα, θνησιμότητα εμβρύων.

 

 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Εγκυμοσύνη χηρομητέρας, έμβρυο, τοκετός, δυστοκία, θηλασμός.

Διαφάνειες Ενότητας 05

Φυλές χοίρων (Μεγάλη λευκή φυλή, Λαντράς, κτλ) και σπάνιες ή αυτόχθονες φυλές (Saddleback, Berkshire, κτλ).

 

Λέξεις - κλειδιά: Φυλές χοίρων, Yorkshire, Landrace, Duroc, Hampshire, Pietrain, Meishan, Chester White, Lacombe, Large Black, Tamworth.

Διαφάνειες Ενότητας 06

Διατροφή, συστατικά της τροφής και απαιτήσεις του χοίρου. Επιλογή πρώτων υλών. Ανάπτυξη χοίρου.

 

Λέξεις - κλειδιά: Μυϊκός ιστός, λιπώδης ιστός, οικονομικότητα σιτηρεσίου, ανάπτυξη χοίρου, απόδοση χοίρου, πεπτικότητα πρωτεΐνης, διατροφή, θερμική κατεργασία τροφής.

Διαφάνειες Ενότητας 07


 

 

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των χοίρων (εθιμική και κριτική), διευκολύνει τη σχέση ανθρώπου - ζώου στον τομέα της παραγωγικής τους απόδοσης και τις ιδιομορφίες της «κριτικής» περιόδου ορισμένων σταδίων της παραγωγικής τους ζωής.

 

Λέξεις - κλειδιά: Συστήματα συμπεριφοράς χοίρων, σταθερότητα ομάδος, ιεραρχία, αποφυγή του stress, ευζωία χοίρων, ενσταβλισμός.

Διαφάνειες Ενότητας 08

Περιβαλλοντολογική διαχείριση και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ποσότητα και ξηρά ουσία των αποβλήτων των χοίρων. Διαχείριση λυμάτων. Εναλλακτικές μέθοδοι εκτροφών.

 

Λέξεις - κλειδιά: Περιβάλλον, απόβλητα χοίρων, υπαίθρια εκτροφή χοίρων, εκτροφή αγριόχοιρων.

Διαφάνειες Ενότητας 09

 

Ενσταβλισμός - αρχές και συστήματα. Μόνωση, εξαερισμός, εισαγωγή αέρα. Τρόποι λειτουργίας εξαερισμού χοιροστασίων. Συστήματα διατροφής και ποτίσματος. Συστήματα ενσταβλισμού. Απαιτήσεις σε χώρο.

 

Λέξεις - κλειδιά: Μόνωση, θέρμανση, ψύξη, θερμοκρασία, σχετική υγρασία-φωτισμός, ανανέωση αέρα.

Διαφάνειες Ενότητας 10

Κατασκευαστικά στοιχεία. Περιορισμός δυσάρεστων οσμών. Πόρτες χοιροστασίων. Εξοπλισμός χοιροστασίων. Έλεγχος παραγωγής και στόχοι.

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Δυσάρεστες οσμές, σχάρες, σχαρωτά δάπεδα, αναθρεπτήρες, συστήματα τροφοδοσίας, ταΐστρες, εξαερισμός.

Διαφάνειες Ενότητας 11

 

 

 

 

 

 

Σήμερα η ποιότητα απαιτείται από τον καταναλωτή ως η ελάχιστη σταθερά και ο παραγωγός που δεν παράγει με βάση ποιοτικά κριτήρια δεν έχει μέλλον. Ο έλεγχος της ποιότητας παλαιότερα ήταν σύντομος και ελάμβανε χώρα στο τελικό προϊόν. Η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου ήταν σταθερή και αν το προϊόν περνούσε επιτυχώς από αυτήν τότε έπαιρνε και ανώτερη τιμή, ειδάλλως πωλείτο ως συμβατικό. Η μεταβολή της διαδικασίας του ποιοτικού ελέγχου από το τελικό στάδιο στη γραμμή παραγωγής όλων των σταδίων που καθορίζουν τα τελικά κριτήρια ποιότητας του προϊόντος είναι γνωστή και ως διασφάλιση της ποιότητας.

 

Λέξεις - κλειδιά: Διασφάλιση ποιότητας, εκτροφή χοίρου, εγαζόμενοι, επισκέπτες, θεραπείες.

Διαφάνειες Ενότητας 12

 

 

 

Επιπρόσθετα της υψηλής θρεπτικής αξίας του χορείου κρέατος υπάρχουν ιδιότητές του που το κάνουν επιθυμητό στον καταναλωτή με τιμή πλέον προσιτή των ανταγωνιστικών κρεάτων. Οι ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν εξαρτώνται από αισθητικούς, οικονομικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι αισθητικοί παράγοντες. Οι ερευνητές στην τεχνολογία κρέατος έχουν γενικά διαχωρίσει τους παράγοντες δεκτικότητας στην τρυφερότητα, την ευχυμότητα, το χρωματισμό, το άρωμα και τη γεύση.

 

Λέξεις - κλειδιά: Ποιότητα χοίρειου κρέατος, χημική σύσταση, βάρη και αναλογία ιστών, ποιοτικές παράμετροι σφάγιου χοίρου.

Διαφάνειες Ενότητας 13

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6816
Αρ. Προβολών :  35456

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -