Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Χύτης Ευάγγελος

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τις εξής έννοιες

 • παρουσίαση των γενικών αρχών της λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
 • πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων,
 • ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις (πάγιο ενεργητικό),
 • αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων παγίου ενεργητικού,
 • μέθοδοι απόσβεσης και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης,
 • αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου
 • κυκλοφορούν ενεργητικό - αποθέματα- απαιτήσεις,
 • προγράμματα αποχωρήσεων και παροχές σε εργαζομένους,
 • έσοδα - αναγνώριση εσόδου,
 • διαχείριση συναλλαγματικών διαφορών,
 • λογιστική επενδύσεων και λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων,
 • παρουσίαση οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα,
 • κόστος δανεισμού,
 • αναβαλλόμενη φορολογία,
 • φόροι εισοδήματος βάση
 • οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων.
Κωδικός: ACC115
Κατηγορία: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτήν θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων καθώς και ποιες καταστάσεις αφορούν.

 

Λέξεις - Κλειδιά: ισολογισμός, ίδια κεφάλαια, ταμειακές ροές.

Επιπλέον θα εξετάσουμε την έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ( leasing ) και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει αυτή η μορφή χρηματοδότησης.

 

Λέξεις - Κλειδιά: leasing, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουμε την διαφορά καταχώρισης στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ της χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του μισθωτή αλλά και από την πλευρά του εκμισθωτή.

 

Λέξεις - Κλειδιά: μισθωτής, εκμισθωτής, έναρξη μίσθωσης, εύλογη αξία, διάρκεια μίσθωσης.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι μέσα από παραδείγματα να δούμε την διαφορά καταχώρισης στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ του leasing, βάσει της θεωρίας που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα.

 Λέξεις - Κλειδιά: μισθωτής, εκμισθωτής, έναρξη μίσθωσης, εύλογη αξία, διάρκεια μίσθωσης.

Σκοπός της ενότητας είναι να δούμε πότε έγινε η πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ποιος ο σκοπός τους. Επίσης θα παρουσιαστούν παραδείγματα με πρακτική εφαρμογή του ΔΛΠ 17 στις οικονομικές καταστάσεις εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.

 

Λέξεις - Κλειδιά: μισθωτής, εκμισθωτής, εισηγμένη εταιρεία, Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε τα ασώματα πάγια και πως αυτά καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: ασώματα πάγια, έξοδα εγκατάστασης, έξοδα αναδιοργάνωσης, έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, άυλα πάγια.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε τα ενσώματα πάγια και πως αυτά καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: αποσβέσεις, αναπροσαρμογή αξίας, επενδυτικά και λειτουργικά πάγια.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως οι επιχορηγήσεις παγίων καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: επιχορήγηση, έξοδα χρήσης, μακροπρόθεσμος δανεισμός, leaseback.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: συμμετοχές, εισηγμένη εταιρεία, αποτίμηση, υπεραξία, εμπορικό χρεόγραφο.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως οι μακροχρόνιες απαιτήσεις και τον αναβαλλόμενο φόρο καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: κόστος κτήσης, παρούσα αξία, αναβαλλόμενος φόρος.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως τα κατασκευαστικά έργα και οι αποζημιώσεις προσωπικού καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: κατασκευαστικά έργα, αποζημίωση προσωπικού, συνδεδεμένα μέρη.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως η διανομή και οι διακοπείσες δραστηριότητες καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: φόρος εισοδήματος,μέρισμα, καθαρή θέση, ρευστοποίηση παγίου

 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως η καθαρή θέση, οι οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιήσεις καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: ταμειακή ροή, αναλογική ενοποίηση, καθαρή θέση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4791
Αρ. Προβολών :  43628

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -