Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τις εξής έννοιες

 • παρουσίαση των γενικών αρχών της λογιστικής σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
 • πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων,
 • ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις (πάγιο ενεργητικό),
 • αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων παγίου ενεργητικού,
 • μέθοδοι απόσβεσης και απομείωσης αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • καταγραφή, παρακολούθηση και παρουσίαση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης,
 • αντιμετώπιση περιπτώσεων χρηματοοικονομικής και λειτουργικής μίσθωσης παγίου
 • κυκλοφορούν ενεργητικό - αποθέματα- απαιτήσεις,
 • προγράμματα αποχωρήσεων και παροχές σε εργαζομένους,
 • έσοδα - αναγνώριση εσόδου,
 • διαχείριση συναλλαγματικών διαφορών,
 • λογιστική επενδύσεων και λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων,
 • παρουσίαση οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα,
 • κόστος δανεισμού,
 • αναβαλλόμενη φορολογία,
 • φόροι εισοδήματος βάση
 • οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις Αρχές, τους Κανόνες, τις Μεθόδους και τις Διαδικασίες που ακολουθούνται για την αποτύπωση και παρουσίαση των οικονομικών γεγονότων μίας επιχειρηματικής μον'αδας, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Επιδιώκεται οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, την συλλογιστική και την μεθοδολογία των διεθνών λογιστικών προτύπων και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις νέες λογισιτκές αρχές και πρακτικές, σε αντιστοιχία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου διεθνοποημένου περιβάλλοντος της λογιστικής.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Διδασκαλία από έδρας για το θεωρητικό τμήμα του μαθήματος, επικουρούμενη από παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή,
 • ασκήσεις πράξης για εμπέδωση του θεωρητικού τμήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • γραπτη εξέταση στο τέλος του εξαμήνου επί του συνόλου της διδαχθείσας ύλης,
 • προαιρετικές εργασίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Φίλος Ιωάννης, Αποστόλου Απόστολος (2010): Διεθνή Λογισιστικά Πρότυπα - θεωρητικήπροσέγγιση και εφαρμογές μετατροπής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2005), Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σακέλλη.

Πρωτοψάλτης Γ. Νικόλαος & Βρουστούρης Κ. Παναγιώτης (2002), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διερμηνείες: Πρακτική Ανάλυση και Ερμηνεία με Λογιστικά Παραδείγματα Εφαρμογής, Εκδόσεις Σταμούλη.

Βλάχος Χρίστος - Λουκάς Λουκά (2007), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, Δ' Έκδοδη, Εκδόσεις Glabaltraining.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Φίλος Ιωάννης, Αποστόλου Απόστολος (2010): Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογές μετατροπής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 2. Σακέλλης Ι. Εμμανουήλ (2005), Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογισιτκά Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδόσεις Σακέλλη
 3. Πρωτοψάλτης Γ. Νικόλαος και Βρουστούρης Κ. Παναγιώτης (2002), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διερμηνείες: Πρακτική Ανάλυση και Ερμηνεία με Λογιστικά Παραδείγματα Εφαρμογής, Εκδόσεις Σταμούλη
 4. Βλάχος Χρίστος - Λουκάς Λουκά (2007), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007 Τέταρτη Έκδοση, Εκδόσεις Globaltraining.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Χύτης Ευάγγελος

Προαπαιτούμενα (Ελληνικά)

Προαπαιτούμενα

-