Κοινωνιολογία της Υγείας

Μαίρη Γκούβα

Περιγραφή

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι σπουδαστές εισάγονται αρχικά στις βασικές έννοιες της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και στο αντικείμενο αυτής (Π.χ. κοινωνία, κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνική κινητικότητα). Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους πρωτεργάτες αλλά και στους συνεχιστές της Κοινωνιολογίας καθώς επίσης στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Στο δεύτερο μέρος, δίνεται αρχικά η δυνατότητα στους σπουδαστές να εντρυφήσουν σε έναν από τους κλάδους της Κοινωνιολογίας, που καλείται Κοινωνιολογία της Υγείας (αντικείμενο μελέτης, θεωρητικές προσεγγίσεις, κοινωνικές ανισότητες στην υγεία). Ακολούθως, γίνεται εκτενής αναφορά στον πρόσφατο κλάδο της Κοινωνιολογίας της Υγείας με την ονομασία Κοινωνιολογία του Σώματος. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την επαφή των σπουδαστών με τις ακόλουθες έννοιες: η εμπειρία της χρόνιας ασθένειας και η σχέση ασθενούς-ιατρού. 

 

 

Κωδικός: NUR4041
Κατηγορία: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στον εννοιολογικό ορισμό της Κοινωνιολογίας, στο αντικείμενο μελέτης και στους κλάδους της Κοινωνιολογίας. Εξοικείωση με τις έννοιες Κοινωνία και τους διαφόρους τύπους και στρώματά της. Αίτια που οδήγησαν στην γέννηση της Κοινωνιολογίας.

 

Λέξεις-κλειδιά: Κλάδοι της Κοινωνιολογίας, Κοινωνία, Κοινωνιολογικός ορισμός, Κοινωνική διαστρωμάτωση, Κοινωνική κινητικότητα.

Διαφάνειες 1ης Διάλεξης

Εισαγωγή και πρώτη επαφή με τις θεωρίες των Ευρωπαίων πρωτεργατών της Κοινωνιολογίας. Σύντομη και περιεκτική αντιπαραβολή των πρωταρχικών Ευρωπαϊκών θεωριών της Κοινωνιολογίας.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκή Κοινωνιολογία, Auguste Compte, Harriet Martineau, Herbert Spencer, Carl Marx, Emile Durkheim, Max Weber.

Διαφάνειες 2ης Διάλεξης

Εισαγωγή και πρώτη επαφή με τις θεωρίες των Αμερικανών πρωτεργατών και σύγχρονων θεωρητικών της Κοινωνιολογίας. Σύντομη και περιεκτική αντιπαραβολή των διαφόρων θεωριών της Κοινωνιολογίας που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα.

 

Λέξεις-κλειδιά: Αμερικανική Κοινωνιολογία, Σύγχρονη Κοινωνιολογία, Κριτική θεωρία, Φεμινισμός, Μεταμοντερνισμός.

Διαφάνειες 3ης Διάλεξης

Αναφορά στις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στην Κοινωνιολογία. Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Λειτουργισμός, Κοινωνία, Κοινωνική συναίνεση, Κοινωνική σύγκρουση, Κοινωνική διαντίδραση.

Διαφάνειες 4ης Διάλεξης

Επαφή με το βιοϊατρικό μοντέλο, τα χαρακτηριστικά του και τους λόγους αμφισβήτησής του. Γνωριμία με το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Υγείας και της Ασθένειας.

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ιατρική, Βιοϊατρικό μοντέλο, Αμφισβήτηση βιοϊατρικού μοντέλου, Ανθρώπινο σώμα, Κοινωνιολογία της Υγείας, Paradigm.

Διαφάνειες 5ης Διάλεξης

 

Παρουσίαση των απαρχών, των παραμέτρων και των παραλλαγών της θεωρίας της κοινωνικής μορφοποίησης (social constructionism) και των ενστάσεων που τη συνοδεύουν. Εξέταση των συνεπειών της προσέγγισης στην ιατρική πρακτική και τη φροντίδα υγείας στις μεταμοντέρνες (postmodern) κοινωνίες.

 

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνική μορφοποίηση σώματος, Ιατρικοποίηση, Μεταμοντερνισμός, Νόσος και ασθένεια.

 Διαφάνειες 6ης Διάλεξης

Επαφή με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επιδρούν στην υγεία. Εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνικές ανισότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία.

 

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνικό περιβάλλον, Υγεία, Δείκτες υγείας, Κοινωνικές ανισότητες, Κοινωνικοοικονομική κατάσταση, Black Report.

 Διαφάνειες 7ης Διάλεξης

Γνωριμία με έναν πρόσφατο κλάδο της Κοινωνιολογίας της Υγείας και Ασθένειας, που ονομάζεται Κοινωνιολογία του Σώματος. Εξοικείωση με τις τρεις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνιολογίας του Σώματος.

 

Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνιολογία το Σώματος, «Σωματική» Κοινωνία, Νατουραλισμός, Κοινωνική Μορφοποίηση, Φαινομενολογία.

Διαφάνειες 8ης Διάλεξης

Εξοικείωση με τις πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις της Κοινωνιολογίας του Σώματος (Shilling, Turner). Πρώτη επαφή με το έργο των Foucault, Elias και Bourdieu (οι θεωρητικοί που επηρέασαν τις θεωρίες του Shilling και του Turner).

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Shilling, Turner, Foucault, Elias, Bourdieu.

Διαφάνειες 9ης Διάλεξης

Γνωριμία με τις φεμινιστικές θεωρίες που ανήκουν στην Κοινωνιολογία του Σώματος. Καλύτερη κατανόηση των φεμινιστικών θεωριών μέσα από το παράδειγμα των νέων τεχνολογιών αναπαραγωγής.

 

Λέξεις-κλειδιά: Φεμινισμός, Ρύθμιση των σωμάτων, Νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής, Νοηματοδότηση.

 Διαφάνειες 10ης Διάλεξης

Επαφή με την έννοια της χρόνιας ασθένειας και των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεών της. Εξοικείωση με το ρόλο του αρρώστου κατά Parsons καθώς και με τη νοηματοδότηση της ασθένειας από το άτομο που ασθενεί και τους γύρω του.

 

Λέξεις-κλειδιά: Χρόνια ασθένεια, Λειτουργική προσέγγιση, Ερμηνευτική προσέγγιση, Parsons.

Διαφάνειες 11ης Διάλεξης

Εξοικείωση με τις έννοιες της χρόνιας ασθένειας και της αναπηρίας. Συσχετισμός χρόνιας ασθένειας, αναπηρίας και στίγματος.

 

Λέξεις-κλειδιά: Χρόνια ασθένεια, Αναπηρία, Στίγμα, Ομάδες αυτοβοήθειας.

 Διαφάνειες 12ης Διάλεξης

Διερεύνηση της φύσης των συναντήσεων μεταξύ ασθενούς και ιατρού. Περιγραφή της σχέσης ασθενούς ιατρού υπό το πρίσμα της θεωρίας του Parsons, της θεωρίας της σύγκρουσης και της ολιστικής προσέγγισης.

 

Λέξεις-κλειδιά: Ασυμμετρία της σχέσης ασθενούς-γιατρού, Parsons, Παροχή συναισθηματικής φροντίδας, Oλιστική προσέγγιση.

Διαφάνειες 13ης Διάλεξης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7198
Αρ. Προβολών :  47033

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -