Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Θεωρία) - Integrated Pest Management (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την αναγνώριση των εχθρών της παραγωγής και τις μεθόδους για την αντιμετώπισή τους στην πράξη με φιλοπεριβαλλοντικά μέσα, καθώς και στην απόφαση λήψης μέτρων την κατάλληλη στιγμή (αναγκαιότητα λήψης μέτρων).

The aim of this course is the students to be familiar with pest identification and το on time decision taken to implement the appropriate eco-fiendly control methods at field level in relation to integrated management of crop production.

Κωδικός: TEXG104
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Επιχειρείται η αποσαφήνιση των εννοιών σχετικά με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, καταπολέμηση, ζωικός εχθρός, πληθυσμός, οικονομική ζημιά.

Πραγματώνεται η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν σε ένα αγροοικοσύστημα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις κλειδιά: Αντιμετώπιση, καταπολέμηση, ζωικός εχθρός, οικονομική ζημιά, φυσικοί εχθροί.

Περιγραφή των τρόπων αντοχής των φυτών απέναντι τους εχθρούς τους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιξένωση, αντιβίωση, ανοσία, αντοχή, ευαισθησία.

Γίνεται περιγραφή των κατηγοριών των φυσικών εχθρών ενάντια των φυτοφάγων εχθρών, καθώς επίσης, προσεγγίζεται η λογική της εκλογής του καταλληλότερου φυσικού εχθρού ενάντια στον εκάστοτε φυτοφάγο εχθρό.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, αρπακτικό, παράσιτο, παρασιτοειδές, φυσικός εχθρός.

Λαμβάνει χώρα η περιγραφή στοιχείων της βιολογίας και οικολογίας παρασιτοειδών και αρπακτικών.

 

Λέξεις-κλειδιά: απόκριση, καταφύγια, ξενιστής, σήματα περιβάλλοντος, φυσικός εχθρός.

Δίνεται σήμασία στους μικροβιολογικούς παράγοντες, που προσβάλλουν κυρίως τα έντομα ως δυνητικός τρόπος αντιμετώπισης των φυτοφάγων ζωικών εχθρών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 

Λέξεις-κλειδιά: εντομοπαθογόνος, μικροβιακή καταπολέμηση, βάκιλλος, σηψαιμία.

Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί το βασικότερο τρόπο καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών των φυτών. Περιγράφονται οι βασικότερες δραστικές ουσίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς επίσης αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής της καταλληλότερης.

 

Λέξεις-κλειδιά: γεωργικό φάρμακο, τρόπος εισόδου, διασυστηματικό, προστατευτικό., μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο.

Αναφορά των κυριότερων καλλιεργητικών, φυσικών, βιοτεχνικών, μηχανικών νομοθετικών μέτρων, που δύναται να εφαρμοστούν κατά την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των φυτών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, καταπολέμηση, παγίδες, αμειψισπορά, μέτρα υγιεινής.

Περιγραφή των παραγόντων και των μηχανισμών δράσης τους, που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική
καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών (κυρίως: μύκητες, βακτήρια, ιοί).

 

Λέξεις-κλειδιά: μικροοργανισμός, compost, αντιβίωση, παρασιτισμός, μυκορριζα, υπομολυσματικότητα.

Περιγραφή των κυριοτέρων μεθόδων μέτρησης και εκτίμησης των παθογόνων, αλλά και των
προκαλούμενων από αυτά ασθενειών. Διάκριση των μηχανισμών δράσης της μεθόδου της ηλιοαπολύμανσης. Μέτρα και μέσα ολοκληρωμένης καταπολέμησης των ιών και ιοειδών των φυτών.

 

Λέξεις-κλειδιά: βλαστικά στάδια, επιδημιολογία, κλίμακα, ηλιοθέρμανση, elisa.

Χημική, βιολογική και φυσιολογική καταπολέμηση νηματωδών, καθώς επίσης ολοκληρωμένη καταπολέμηση ζιζανίων.

 

Λέξεις-κλειδιά: φυτά-παγίδες, νηματοβόροι οργανισμοί, βιο-ζιζανιοκτόνο, αλληλοπάθεια.

Αποσαφήνιση των προϋποθέσεων κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας στον αγρό.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, καταπολέμηση, αγροοικοσύστημα, οικονομική ζημιά.

Παρατίθενται τα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών των φυτών και οι κανονισμοί που διέπουν τη βιολογική γεωργία.

 

Λέξεις-κλειδιά: Agro, πρωτόκολλο, ΚΥΑ, ποιότητα, σύστημα καλλιέργεια.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3745
Αρ. Προβολών :  26927

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -