Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Α. Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία

 • Εισαγωγή, Ορισμός και Βασικές Αρχές της Μεθόδου.
 • Το Αγροοικοσύστημα και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του.
 • Προσδιορισμός των κυριότερων εχθρών στην καλλιέργεια και των υπαρχόντων φυσικών εχθρών.
 • Πρόγνωση.
 • Παρακολούθηση πληθυσμών.
 • Καθορισμός του οικονομικού ορίου ζημιάς.
 • Καθορισμός του χρόνου επέμβασης.
 • Επιλογή της Μεθόδου αντιμετώπισης.
 • Χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων.
 • Χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων
 • Χρησιμοποίηση φυσικών εχθρών.
 • Η ανθεκτικότητα των φυτών στα πλαίσια της Ο.Μ.Κ.
 • Παραδείγματα εφαρμογής της Ο.Μ.Κ.

Β.- Βιολογική Καταπολέμηση

 • Γενικές αρχές της Μεθόδου
 • Αρπακτικά παρασιτοειδή
 • Φυσικός περιορισμός-Φυσικοί Εχθροί-Τρόποι και χειρισμοί διατήρησης και αύξησης των Φυσικών Εχθρών σε πληθυσμούς επιβλαβών εντόμων
 • Φυσικοί εχθροί εντόμων
 • Φυσικοί εχθροί ακάρεων
 • Φυσικοί εχθροί νηματωδών
 • Επιζήμιοι εχθροί της Φυτικής Παραγωγής και η αντιμετώπισή τους με Βιολογικά μέσα
 • Φυτοπαθογόνα και η αντιμετώπισή τους με Βιολογικά μέσα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των εχθρών της παραγωγής με φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μεθόδους.

O φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζει τους εχθρούς της καλλιέργειας, να περιγράφει τις ζημιές οι οποίες παρατηρούνται στα καλλιεργούμενα φυτά, να γνωρίζει τα μέτρα και τις μεθόδους αντιμετώπισης, να επιλέγει και να συνδυάζει τι πλέον ενδεδειγμένες.
 • να διακρίνει και να εκτιμά την προκαλούμενη ζημιά και να καταλήγει σε συμπεράσματα αν πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης ή όχι.
 • να υπολογίζει την αναμενόμενη ζημιά και να εξετάζει τις δυνατότητες εφαρμογής της οικολογικά και οικονομικά συμφερέτορης μεθόδου.

Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει τα συστατικά του αγροοικοσυστήματος και να είναι σε θέση να σχεδιάζει πρακτικές εντός και εκτός του αγροοικοσυστήματος που επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία και την εμφάνιση των επιζήμιων εντόμων.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Λυκουρέσης Δ., 1995, «Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση Εντόμων-Εχθρών καλλιεργειών». Πανεπιστημιακές σημειώσεις Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Κατσογιάννος Π., 1994, «Cales noacki. Ο φυσικός εχθρός του Εριώδη αλευρώδη – Μέθοδος εκτροφής του». Γεωργία Κτηνοτροφία 2/94
 3. Παπαβλασόπουλος Α.Κ., 2001. Σημειώσεις εργαστηρίων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. ΤΕΙ Ηπείρου.
 4. Παπαϊωάννου-Σουλιώτη Π. , 1994, « Ο ρόλος των φυσικών εχθρών στην αντιμετώπιση των ακάρεων των μηλοειδών». Γεωργική Τεχνολογία 5/1994
 5. Σαββίδου Μ., « Βιολογική Καταπολέμηση Εντόμων και Ακάρεων». Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα
 6. Σταύρου Π., 1995, «Προβλήματα στα Εσπεριδοειδή του Νομού Κορινθίας από τον Εριώδη Αλευρώδη Aleurothixus floccosus και η αντιμετώπισή του με βιολογικά και άλλα μέσα φυτοπροστασίας». Πτυχιακή μελέτη
 7. Τσιαπικούνης Φ., 1996, «Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση στο Θερμοκήπιο», Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα
 8. Burki M.-Frutschi B.-Schloz W., 1989, Pflanzenschutz an Zier und Nutz-pflanzen, Verlas Bernhard Thalacuer Braunschweig
 9. Franz J.-Krieg A., 1976, Biologischc Schadlindsbeuampfung Verlag Paul Pa-rey Berlin und Hamburg
 10. Τζαβέλλα–Κλωνάρη Κ., 2000, «Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών» Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Ψηφιακό υλικό

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γενική Φυτοπαθολογία, Ζωικοί Εχθροί, Γεωργική Φαρμακολογία, Ειδική Φυτοπαθολογία, Εχθροί φυτών δενδρωδών καλλιεργειών & αποθηκευμένων προϊόντων, Εχθροί φυτών μεγάλης καλλιέργειας & αποθηκευμένων προϊόντων, Βιολογική γεωργία.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Λυκουρέσης Δ., 1995, «Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση Εντόμων-Εχθρών καλλιεργειών». Πανεπιστημιακές σημειώσεις Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Κατσογιάννος Π., 1994, «Cales noacki. Ο φυσικός εχθρός του Εριώδη αλευρώδη – Μέθοδος εκτροφής του». Γεωργία Κτηνοτροφία 2/94
 3. Παπαϊωάννου-Σουλιώτη Π. , 1994, « Ο ρόλος των φυσικών εχθρών στην αντιμετώπιση των ακάρεων των μηλοειδών». Γεωργική Τεχνολογία 5/1994
 4. Σαββίδου Μ., « Βιολογική Καταπολέμηση Εντόμων και Ακάρεων». Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα
 5. Σταύρου Π., 1995, «Προβλήματα στα Εσπεριδοειδή του Νομού Κορινθίας από τον Εριώδη Αλευρώδη Aleurothixus floccosus και η αντιμετώπισή του με βιολογικά και άλλα μέσα φυτοπροστασίας». Πτυχιακή μελέτη
 6. Τσιαπικούνης Φ., 1996, «Βιολογική και Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση στο Θερμοκήπιο», Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα
 7. Burki M.-Frutschi B.-Schloz W., 1989, Pflanzenschutz an Zier und Nutz-pflanzen, Verlas Bernhard Thalacuer Braunschweig
 8. Franz J.-Krieg A., 1976, Biologischc Schadlindsbeuampfung Verlag Paul Pa-rey Berlin und Hamburg
 9. Τζαβέλλα–Κλωνάρη Κ., 2000, «Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών» Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης

Περισσότερα

Περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος: Δρ Ζωάκη-Μαλισιόβα Δήμητρα. Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία.