Στραγγίσεις (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης

Περιγραφή

 

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος των Στραγγίσεων παρουσιάζονται τεχνικές και δεξιότητες που διαπραγματεύονται  την απομάκρυνση του πλεονάζοντος νερού μιας περιοχής, είτε αυτό βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια ή μέσα στο έδαφος, με βασικό σκοπό να καταστεί η  περιοχή αυτή πιο κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Επίσης παραθέτεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των  διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Στραγγίσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός στραγγιστικού δικτύου.

 

 

Κωδικός: TEXG107
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως ορισμός της στράγγισης, αίτια που προκαλούν το πρόβλημα της στράγγισης και λόγοι που επιβάλουν την εφαρμογή της.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Στράγγισεις, προβλήματα στράγγισης, εφαρμογή στράγγισης.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Ομοιογένεια και ισοτροπία, Πραγματική- Φαινόμενη πυκνότητα εδάφους, Πορώδες και ενεργό πορώδες, Το νερό στο έδαφος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ομοιογένεια και ισοτροπία, Πραγματική - Φαινόμενη πυκνότητα εδάφους, Πορώδες και ενεργό πορώδες.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Κατηγορίες νερού, Κίνηση του νερού, Μέτρηση υγρασίας, Ειδική απόδοση του εδάφους σε νερό.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατηγορίες νερού, Μέτρηση υγρασίας, Ειδική απόδοση του εδάφους σε νερό.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Υπόγεια στάθμη – Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατηγορίες νερού, Μέτρηση υγρασίας, Ειδική απόδοση του εδάφους σε νερό.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως κίνηση του νερού στο έδαφος - Ο Νόμος του Darcy – Υδραυλική αγωγιμότητα.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κίνηση του νερού στο έδαφος, Νόμος του Darcy, Υδραυλική αγωγιμότητα.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στο εργαστήριο, στον αγρό και με έμμεσους τρόπους σε ομογενή και διαστρωμένα εδάφη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στο εργαστήριο, ομογενή εδάφη, διαστρωμένα εδάφη.

 

 

 

 

Σταθερή ροή σε ελεύθερα υδροφόρα στρώματα με τις παραδοχές των Dupuit - Forchheimer. Στράγγιση των ομογενών και ισότροπων εδαφών ή των διαστρωμένων εδαφών με δύο στρώσεις και με τους στραγγιστικούς αγωγούς στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο στρώσεων. Υπολογισμός της ισαποχής στραγγιστικών αγωγών με τη μέθοδο του Hooghoudt, τη μέθοδο του Kirkham , τη μέθοδο του Τερζίδη και τη μέθοδο του  Ernst. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος Hooghoudt, Μέθοδος Kirkham.

 

 

Στράγγιση των διαστρωμένων εδαφών με τους στραγγιστικούς αγωγούς σε οποιαδήποτε θέση πάνω από το αδιαπέρατο υπόστρωμα. Υπολογισμός της ισαποχής στραγγιστικών αγωγών με τη μέθοδο του Hooghoudt, τη μέθοδο των Kirkham και Toksöz,τη μέθοδο του Τερζίδη και τη μέθοδο του  Ernst. Σύγκριση των μεθόδων. Μέθοδος του Τερζίδη για ανισότροπα εδάφη.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος του Τερζίδη, Μέθοδο του Ernst.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Η εξίσωση του Boussinesq και οι γραμμικοποιήσεις της. Ισαποχή στραγγιστικών αγωγών χωρίς επαναπλήρωση α) με τη μέθοδο προσέγγισης με την πρώτη γραμμικοποίηση, της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων των Η.Π.Α.  β)  με τη μέθοδο των Glover-Dumm-Van Beers,  γ)  με την προσέγγιση της  τρίτης γραμμικοποίησης και δ) με την προσέγγιση της δεύτερης γραμμικοποίησης του Τερζίδη.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εξίσωση του Boussinesq, Ισαποχή στραγγιστικών αγωγών.

 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως η εξίσωση του Boussinesq και οι γραμμικοποιήσεις της.  Ισαποχή στραγγιστικών αγωγών χωρίς επαναπλήρωση α) με τη μέθοδο προσέγγισης με την πρώτη γραμμικοποίηση, της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων των Η.Π.Α.  β)  με τη μέθοδο των Glover-Dumm-Van Beers,  γ)  με την προσέγγιση της  τρίτης γραμμικοποίησης και δ) με την προσέγγιση της δεύτερης γραμμικοποίησης του Τερζίδη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Glover-Dumm-Van Beers.

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται τα κριτήρια σταθερούς και ασταθούς στράγγισης.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κριτήρια σταθερής στράγγισης, κριτήρια ασταθούς στράγγισης.

Περιγραφή των σπουδαιότερων στοιχείων των δικτύων. Αναχώματα, Τάφροι Δραίνα – Τυπικά σχήματα στραγγιστικών δικτύων με τάφρους ή με δραίνα – Βάθος των αγωγών στραγγίσεως – Γενικές αρχές χάραξης των στραγγιστικών δικτύων – Κατασκευή και συντήρηση των στραγγιστικών δικτύων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αναχώματα, Τάφροι, Δραίνα.

Περιγραφή των σπουδαιότερων στοιχείων των δικτύων. Αναχώματα, Τάφροι Δραίνα – Τυπικά σχήματα στραγγιστικών δικτύων με τάφρους ή με δραίνα – Βάθος των αγωγών στραγγίσεως – Γενικές αρχές χάραξης των στραγγιστικών δικτύων – Κατασκευή και συντήρηση των στραγγιστικών δικτύων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Xάραξη των στραγγιστικών δικτύων, Αναχώματα, Τάφροι, Δραίνα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4950
Αρ. Προβολών :  34417

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -