Αρδεύσεις (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης

Περιγραφή

Στο θεωρητικό μέρος των Αρδεύσεων παρουσιάζονται πολύπλοκα προβλήματα στο πεδίο των αρδεύσεων. Επίσης παρουσιάζεται ο πιο ενδεδειγμένος και οικονομικός τρόπος κατασκευής των αρδευτικών έργων καθώς και ο σωστός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα αξιοποιείται το νερό στις αρδευόμενες καλλιέργειες. Παρουσιάζεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Αρδεύσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός αρδευτικού δικτύου.

Κωδικός: TEXG108
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην έννοια της άρδευσης. Παρουσιάζονται και αναλύονται όροι που σχετίζονται με τα εγγειοβελτιωτικά έργα και με τη σημασία των αρδεύσεων στη γεωργία.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εφαρμογή νερού στο έδαφος, Σημασία των αρδεύσεων.

 

 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια του εδάφους. Όροι όπως, μηχανική σύσταση του εδάφους, τύποι εδαφών, φυσικές παράμετροι του εδάφους, δομή του εδάφους, βάθος του εδάφους, θρεπτικά συστατικά του εδάφους, ταξινόμηση της εδαφικής υγρασίας, έκφραση της εδαφικής υγρασίας, αποθήκευση της εδαφικής υγρασίας, κορεσμός, υδατοϊκανότητα, σημείο μόνιμης μάρανσης, μέθοδοι προσδιορισμού της εδαφικής υγρασίας, μέθοδοι προσδιορισμού της υδατοϊκανότητας, προσδιορισμοί του σημείου μόνιμης μάρανσης, εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας στο χωράφι, διηθητική ικανότητα του εδάφους, παράγοντες που επηρεάζουν την διηθητικότητα και μέτρηση της διηθητικότητας αναλύονται.

 

Λέξεις κλειδιά: Μηχανική σύσταση του εδάφους, Τύποι εδαφών, Πορώδες του εδάφους.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες που έχουν σχέση με την ποιότητα του αρδευτικού νερού. Αναλύεται ο όρος φυσική ποιότητα, χημική ποιότητα, ενδεικτική ανθεκτικότητα φυτών που αρδεύονται και παρουσιάζεται ένα δελτίο ανάλυσης δείγματος νερού.

 

Λέξεις κλειδιά: Φυσική ποιότητα του νερού, Χημική ποιότητα του νερού.

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η έννοια του ενεργού ριζιστρώματος και παρουσιάζεται ο τρόπος εφοδιασμού των φυτών με νερό. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εξάτμιση,  Διαπνοή, Εξατμισοδιαπνοή.

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτή τη θεματική ενότητα αναλύονται όροι και έννοιες όπως η εξάτμιση από τα εδάφη - Η διαπνοή - Η υδατοκατανάλωση της φυσικής βλάστησης - Η εξατμισοδιαπνοή - Παράγοντες που επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή - Άμεσες μετρήσεις της εξατμισοδιαπνοής - Έμμεσες μετρήσεις της εξατμισοδιαπνοής - Η τροποποιημένη μέθοδος του Penman - Οι μέθοδοι των Blaney - Criddle - Η ενεργός βροχόπτωση - Οι καθαρές ανάγκες των φυτών σε νερό - Βαθμός ελευθερίας των αρδεύσεων - Υπολογισμός της παροχής του δικτύου - Η δόση άρδευσης - Το εύρος άρδευσης - Η διάρκεια άρδευσης - Τα συστήματα άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Εξατμισοδιαπνοή, Διαπνοή, Υδατοκατανάλωση.

 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα κριτίρια επιλογής του κατάλληλου συστήματος άρδευσης. Τέτοια είναι: το κλίμα, το έδαφος, το είδος των φυτών και ο τρόπος καλλιέργειας, η διαθέσιμη ποσότητα και η ποιότητα νερού, το διαθέσιμο εργατικό και τεχνικό δυναμικό, το επίπεδο ανάπτυξης των αγροτών και το κόστος των διαφόρων συστημάτων άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλίμα, Έδαφος, καλλιέργεια.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται όροι που σχετίζονται με την επιφανειακή άρδευση καθώς και με τους τρόπους παροχέτευσης του αρδευτικού νερού.

 

Λέξεις κλειδιά: Επιφανειακή άρδευση.

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τεχνικές άρδευσης με κατάκληση. Τέτοιες είναι η κατάκλυση με ορθογώνιες λεκάνες, η κατάκλυση με μικρές λεκάνες και η κατάκλυση με λεκάνες κατά τις ισοϋψείς.

 

Λέξεις κλειδιά: Λεκάνες άρδευσης, Κατάκλυση

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικές έννοιες της περιορισμένης διάχυσης όπως η αρδευτική δόση και χρόνος άρδευσης, ο υπολογισμός των διαστάσεων των λωρίδων, οι τρόποι εφαρμογής του νερού, τα κατασκευαστικά στοιχεία και η εφαρμογή της άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Λωρίδες άρδευσης, Δόση άρδευσης, Χρόνος άρδευσης.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι παροχής του νερού στα αυλάκια, η διήθηση του νερού από τα αρδευτικά αυλάκια, η αρδευτική δόση και ο χρόνος άρδευσης, ο υπολογισμός των διαστάσεων των αρδευτικών αυλακιών και οι τρόποι εφαρμογής του νερού.

 

Λέξεις κλειδιά: Αυλάκια άρδευσης, Δόση άρδευσης, Χρόνος άρδευσης

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η περιγραφή της μεθόδου, οι αρχές της υπόγειας άρδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιλογή της υπόγειας άρδευσης, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή της υπόγειας άρδευσης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υπόγειας άρδευσης και τα κριτήρια επιλογής του τρόπου εκτέλεσης της υπόγειας άρδευσης.

Λέξεις κλειδιά: Υπόγεια άρδευση.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά μέρη ενός συστήματος άρδευσης με καταιονισμό. Το αντλητικό συγκρότημα, το δίκτυο σωληνώσεων και οι εκτοξευτήτρες.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Καταιονισμός, Εκτοξευτές. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλα τα στάδια μελέτης και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης μελέτης άρδευσης με καταιονισμό.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μελέτη άρδευσης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  10287
Αρ. Προβολών :  53185

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -