Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μέρος των Αρδεύσεων παρουσιάζονται πολύπλοκα προβλήματα στο πεδίο των αρδεύσεων. Επίσης παρουσιάζεται ο πιο ενδεδειγμένος και οικονομικός τρόπος κατασκευής των αρδευτικών έργων καθώς και ο σωστός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα αξιοποιείται το νερό στις αρδευόμενες καλλιέργειες. Παρουσιάζεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Αρδεύσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός αρδευτικού δικτύου.

Κωδικός: TEXG110
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Μονάδες μέτρησης των φυσικών φαινομένων καθώς και βασικές έννοιες όπως: Πυκνότητα, Σχετική πυκνότητα -Συνεκτικότητα ή ιξώδες - Τάση των ατμών - Επιφανειακή τάση και Τριχοειδή φαινόμενα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μονάδες μέτρησης, Πυκνότητα, Ιξώδες. 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται έννοιες όπως η Πίεση των ρευστών - το Μέτρο ελαστικότητας - οι Φυσικές ιδιότητες του νερού σε μονάδες SI και οι Φυσικές ιδιότητες σε κανονική ατμοσφαιρική πίεση σε μονάδες SI.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πίεση των ρευστών, Μέτρο ελαστικότητας, Ατμοσφαιρική πίεση. 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται έννοιες όπως υδροστατική πίεση και παρουσιάζεται η αρχή του Pascal.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Υδροστατική πίεση, Αρχή του Pascal. 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται έννοιες όπως η μεταβολή της πίεσης με το υψόμετρο μέσα σε ένα ρευστό, η μέτρηση των υδροστατικών πιέσεων και οι υδροστατικές πιέσεις σε επιφάνειες.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Υδροστατική πίεση. 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται έννοιες όπως η ροή των ρευστών, η εξίσωση συνέχειας, η εξίσωση ενέργειας και η εξίσωση ποσότητας κινήσεως.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ροή των ρευστών, Εξίσωση συνέχειας.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται έννοιες όπως οι εκροές, οι υπερχειλιστές και τα θυροφράγματα.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εκροές, Υπερχειλιστές, Θυροφράγματα.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως απώλειες φορτίου και γραμμικές υδραυλικές απώλειες. Επιλύονται επίσης προβλήματα σε σωληνωτούς αγωγούς υπό πίεση.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Απώλειες φορτίου, Γραμμικές απώλειες.

Επιλύονται ασκήσεις σε δίκτυα σωληνωτών αγωγών υπό πίεση.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυα σωληνωτών αγωγών. 

 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται έννοιες όπως υποκρίσιμη, κρίσιμη και υπερκρίσιμη ροή, αστρόβιλη και στροβιλώδης ροή. Επίσης επιλύονται προβλήματα υπολογισμού της παροχής σε ανοιχτούς αγωγούς, του βάθους ροής και της κλίσης του αγωγού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στροβιλώδης ροή, Υπερκρίσιμη ροή. 

Στην ενότητα αυτή επιλύονται προβλήματα σε αγωγούς κυκλικής διατομής.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αγωγοί κυκλικής διατομής. 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή υπολογίζεται η εξατμησοδιαπνοή με την τροποποιημένη μέθοδος του  Penman κατά Doorenbos – Pruit. Με την μέθοδο των Penman – Monteith. Την τροποποιημένη μέθοδος των Blaney – Criddle. Την απλοποιημένη μέθοδος των Blaney – Criddle. Αναλύεται η ενεργός βροχόπτωση, το ημερήσιο υδατικό έλλειμμα, η δόση άρδευσης και το εύρος άρδευσης.

Λέξεις Κλειδιά: Εξατμησοδιαπνοή, Penman – Monteith, Blaney – Criddle.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια μελέτη άρδευσης συγκροτήματος καταιονισμού. Υπολογίζεται η παροχή της αντλίας, το μανομετρικό ύψος της αντλίας, η ισχύς του αντλιοστασίου και η τροφοδοσία του αντλιοστασίου. Παρουσιάζονται τα είδη των αγωγών – ο τρόπος τροφοδοσίας, η ονοματολογία αγωγών –  Οι αγωγοί εφαρμογής. [Η παροχή των αγωγών εφαρμογής.– Οι αποδεκτές απώλειες φορτίου.– Υπολογισμός των διαμέτρων με α)  κριτήριο ταχύτητας. β)  κριτήριο απωλειών. γ)  κριτήριο πλήγματος. δ)  κριτήριο κόστους.] Οι δευτερεύοντες αγωγοί. [ Η παροχή –  Αποδεκτές απώλειες φορτίου – Υπολογισμός των διαμέτρων.] Ο αγωγός προσαρμογής.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μανομετρικό ύψος της αντλίας, Αγωγοί εφαρμογής, Παροχή.

Στην ενότητα αυτή παραθέτεται μια πλήρης μελέτη άρδευσης για άρδευση με σταγόνες.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μελέτη άρδευσης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6135
Αρ. Προβολών :  41981

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -