Χοιροτροφία (Εργαστήριο)

Σκούφος Ιωάννης - Μαγκλάρας Γεώργιος

Περιγραφή

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει όλες τις μορφές εκτροφής του χοίρου (κλασικής και βιολογικής) με συνδυασμό υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής και αναπαραγωγικής διαχείρισης της εκτροφής, όπως και σύγχρονων συνθηκών ενσταβλισμού και εξοπλισμού. Τέλος, η προληπτική υγιεινή, η διατροφή, η ευζωία, η βιοασφάλεια, οι φιλοπεριβαλλοντικές ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, η προληπτική και ενεργητική υγιεινή και τέλος τα θέματα μεταποίησης, ποιότητας, ασφάλειας των προϊόντων του χοίρου συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της γνώσης της χοιροτροφίας.

 

Κωδικός: ANP5080 (Lab)
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες


Xωροθέτηση μιας χοιροτροφικής μονάδας, των βασικών κτιριακών υποδομών, της φιλοσοφίας λειτουργίας της και των συστημάτων βιοασφάλειας.

 

Λέξεις - κλειδιά: Εντατική χοιροτροφία, Εγκαταστάσεις, Τοποθεσία, Συστήματα βιοασφάλειας.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 1ου Εργαστηρίου

 

Διατροφή, συστήματα τροφοδοσίας, συστήματα εγκαταστάσεων χοιρομητέρων ξηράς περιόδου, σιτηρέσια, φυσιολογία αναπαραγωγής, διαχείριση, ζωοτεχνικές επεμβάσεις ευζωία, φυλές και υβρίδια.

 

Λέξεις - κλειδιά: Διατροφή, Συστήματα ξηράς περιόδου και εξοπλισμοί, Ζωοτεχνική Διαχείριση, Ευζωία, Εμβολιασμοί και επεμβάσεις.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 2ου Εργαστηρίου

 

 

Χοιρομητέρα η βάση της αναπαραγωγής. Ενήβωση, τεχνικές επιλογής νεαρών χοιρομητέρων. Διατροφή. Συστήματα εγκατάστασης. Περιβάλλον και αναπαραγωγή. Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις. Προβλήματα αναπαραγωγής. Φυλές και υβρίδια.

 

Λέξεις - κλειδιά: Ενήβωση, Επιλογή ζώων αντικατάστασης, Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, Διατροφή, Ευζωία, Εμβολιασμοί και επεμβάσεις.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 3ου Εργαστηρίου

Αναπαραγωγικές – Κρεοπαραγωγικές φυλές και υβρίδια. Διαχείριση. Διατροφή. Εκτίμηση γενετήσιας ορμής. Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις.

 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Φυλές, Διατροφή, Περιβάλλον και διαχείριση.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 4ου Εργαστηρίου

 

 

Συστήματα ενσταβλισμού απογαλακτισμένων χοιρομητέρων. Διατροφή – flushing. Οιστρικός κύκλος και ορμονική υποβοήθηση. Συμπτώματα εμφάνισης οίστρου. Αιτίες άνοιστρου στη χοιρομητέρα. Μέθοδοι ανίχνευσης οίστρου. Ωοθυλακιορρηξία.

 

Λέξεις - κλειδιά: Οιστρικός κύκλος, Ωοθυλακιορρηξία, Ορμονική ρύθμιση της αναπαραγωγής, Τεχνολογίες διάγνωσης, Συστήματα ανίχνευσης οίστρου.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 5ου Εργαστηρίου

Χώρος σπερματοληψίας – εργαστήριο. Προετοιμασία σπερματοληψίας. Συλλογή εκσπερματίσματος. Εκτίμηση μορφολογίας, κινητικότητας, ζωτικότητας. Μεθοδολογία αραίωσης και διατήρησης. Παρασκευή δόσεων. Τεχνικές σπερματέγχυσης.

 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Σπερματοληψία, Εργαστηριακή εκτίμηση σπέρματος, Αραίωση εκσπερματίσματος, Συντήρηση σπέρματος, Νωπό και κατεψυγμένο σπέρμα, Τεχνικές σπερματέγχυσης.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 6ου Εργαστηρίου

Ορμονική ρύθμιση εγκυμοσύνης. Επιστροφή σε οίστρο. Απώλεια εμβρύου. Αποβολές. Τεχνικές διάγνωσης εγκυμοσύνης.

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Διαχείριση εγκυμοσύνης, Αποτυχία εγκυμοσύνης, Συστήματα διαχείρισης εγκυμοσύνης συών, Τεχνικές διάγνωσης εγκυμοσύνης.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 7ου Εργαστηρίου

Εμβρυική ανάπτυξη και μέθοδος τοκετοομάδας. Θνησιμότητα εμβρύων. Παρακολούθηση και υποβοήθηση τοκετών. Επιλόχεια συμπεριφορά. Συστήματα ρύθμισης μικροπεριβάλλοντος στο θάλαμο τοκετών. Χαρακτηριστικά θαλάμου τοκετών. Διαχείριση διατροφής χοιρομητέρων και χοιριδίων.

 

Λέξεις - κλειδιά: Φυσιολογικός τοκετός, Δυστοκία, Γαλουχία - Γαλακτοπαραγωγή, Διατροφική Διαχείριση Τοκετού, Διαχείριση μικροπεριβάλλοντος τοκετού, Ζωοτεχνικές παρεμβάσεις σε νεογέννητα και θηλαζόμενα χοιρίδια.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 8ου Εργαστηρίου

Συστήματα απογαλακτισμού. Διαχείριση μικροπεριβάλλοντος. Διατροφική διαχείριση απογαλακτισμένων ζώων. Τεχνολογίες διασφάλισης υγείας. Ελαχιστοποίηση του στρες. Έλεγχος απόδοσης απογαλακτισμένων. Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων.

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Απογαλακτισμός χοιριδίων, Μικροκλιματικές απαιτήσεις απογαλακτισμένων χοιριδίων, Διαχείριση υγείας απογαλακτισμένων χοιριδίων, Συστήματα διατροφής απογαλακτισμένων χοιριδίων, Έλεγχος απόδοσης απογαλακτισμένων χοιριδίων.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 9ου Εργαστηρίου 

 

 

Παραγωγικό σύστημα εκτροφής αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων. Κυριότεροι στόχοι εκτροφής. Ολοκληρωμένα συστήματα διασφάλισης υγείας. Διατροφικές απαιτήσεις αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων. Ζωοτεχνική διαχείριση και ρυθμίσεις. Σταβλισμός αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων σε πολλαπλές εγκαταστάσεις. Ποιοτικά χαρακτηριστικά σφάγιου. Παράγοντες που επηρεάζουν τον Δ.Μ.Τ. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης. Στόχοι θνησιμότητας.

 

Λέξεις - κλειδιά: Στόχοι εκτροφής, Θνησιμότητα, Διαχείριση υγείας, Διαχείριση διατροφής, Διαχείριση μικροκλίματος, Δείκτης Μετατρεψιμότητας Τροφής (Δ.Μ.Τ.), Μέση Ημερήσια Αύξηση Βάρους, Ποιοτικά χαρακτηριστικά σφάγιου.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 10ου Εργαστηρίου

Βιοασφάλεια εκτροφής. Συστήματα πρόληψης ασθενειών (απολυμάνσεις, εμβολιασμοί, ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, διατροφή). Θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αιμοληψία. Διερεύνηση τίτλων αντισωμάτων.

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Βιοασφάλεια, Απολυμάνσεις, Εμβολιασμοί, Φαρμακευτική αγωγή, Συστήματα πρόληψης, Συστήματα απομάκρυνσης νεκρών ζώων, Νέες τεχνολογίες προληπτικής κτηνιατρικής.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 11ου Εργαστηρίου

Εξοπλισμοί χοιροστασίων. Συστήματα τροφοδοσίας. Συστήματα διατροφής (ξηρή, υγρή, pellet). Πρώτες ύλες. Παρασκευή σιτηρεσίων. Προσθετικά ζωοτροφών. Νέες τεχνολογίες στη διατροφή του χοίρου. Ταΐστρες-ποτίστρες-εξαερισμοί. Ποιότητα ζωοτροφών. Μικροβιολογικός έλεγχος.

 

Λέξεις - κλειδιά: Συστήματα διατροφής, Πρώτες ύλες και σιτηρέσια, Προσθετικά ζωοτροφών, Τεχνολογίες ζωοτροφών, Συστήματα εξαερισμού, Ποιότητα ζωοτροφών, Μικροβιολογικός έλεγχος.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 12ου Εργαστηρίου

Ψηφιακά αρχεία ελέγχου χοιρομητέρων, διασταυρώσεων, αποδόσεων χοιρομητέρων και κάπρων, θνησιμότητας, ανάπτυξης των χοίρων, βάρους σφαγής και κατανάλωσης τροφής. Κατάρτιση σιτηρεσίων. Προγραμματισμός εργασιών (απογαλακτισμοί, εμβολιασμοί, τεχνητή σπερματέγχυση, ομαδοποίηση οίστρων, μεταφορά ζώων).

 

Λέξεις - κλειδιά: Προγράμματα διαχείρισης μονάδας, Προγράμματα αναπαραγωγικής διαχείρισης, Ηλεκτρονική καρτέλα ημερήσιων εργασιών.

Διαφάνειες Ενότητας
Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 13ου Εργαστηρίου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5738
Αρ. Προβολών :  42298

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -