Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Σκούφος Ιωάννης, D.V.M., Μ.Sc., Ph.D., Καθηγητής, στην θεωρητική και εργαστηριακή κατεύθυνση.

Μαγκλάρας Γεώργιος, Μ.Sc., ΕΔΙΠ στην εργαστηριακή κατεύθυνση.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Προφορικές ασκήσεις, ανάθεση εργασιών, ασκήσεις πράξης σε επίπεδο εκτροφής και εργαστηρίου, ασκήσεις πράξης σε επίπεδο διαγνωστικής στο εργαστήριο.

Παρέχονται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις υπό μορφή cd-rom σε όλους τους φοιτητές, όπως και στοχευμένα επιστημονικά video

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Xωροθέτηση μιας χοιροτροφικής μονάδας, των βασικών κτιριακών υποδομών, της φιλοσοφίας λειτουργίας της και των συστημάτων βιοασφάλειας.
 • Διατροφή, συστήματα τροφοδοσίας, συστήματα εγκαταστάσεων χοιρομητέρων ξηράς περιόδου, σιτηρέσια, φυσιολογία αναπαραγωγής, διαχείριση, ζωοτεχνικές επεμβάσεις ευζωία, φυλές και υβρίδια.
 • Χοιρομητέρα η βάση της αναπαραγωγής. Ενήβωση, τεχνικές επιλογής νεαρών χοιρομητέρων. Διατροφή. Συστήματα εγκατάστασης. Περιβάλλον και αναπαραγωγή. Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις. Προβλήματα αναπαραγωγής. Φυλές και υβρίδια.
 • Αναπαραγωγικές – Κρεοπαραγωγικές φυλές και υβρίδια. Διαχείριση. Διατροφή. Εκτίμηση γενετήσιας ορμής. Ζωοτεχνικές ρυθμίσεις.
 • Συστήματα ενσταβλισμού απογαλακτισμένων χοιρομητέρων. Διατροφή – flushing. Οιστρικός κύκλος και ορμονική υποβοήθηση. Συμπτώματα εμφάνισης οίστρου. Αιτίες άνοιστρου στη χοιρομητέρα. Μέθοδοι ανίχνευσης οίστρου. Ωοθυλακιορρηξία.
 • Χώρος σπερματοληψίας – εργαστήριο. Προετοιμασία σπερματοληψίας. Συλλογή εκσπερματίσματος. Εκτίμηση μορφολογίας, κινητικότητας, ζωτικότητας. Μεθοδολογία αραίωσης και διατήρησης. Παρασκευή δόσεων. Τεχνικές σπερματέγχυσης.
 • Ορμονική ρύθμιση εγκυμοσύνης. Επιστροφή σε οίστρο. Απώλεια εμβρύου. Αποβολές. Τεχνικές διάγνωσης εγκυμοσύνης.
 • Εμβρυική ανάπτυξη και μέθοδος τοκετοομάδας. Θνησιμότητα εμβρύων. Παρακολούθηση και υποβοήθηση τοκετών. Επιλόχεια συμπεριφορά. Συστήματα ρύθμισης μικροπεριβάλλοντος στο θάλαμο τοκετών. Χαρακτηριστικά θαλάμου τοκετών. Διαχείριση διατροφής χοιρομητέρων και χοιριδίων.
 • Συστήματα απογαλακτισμού. Διαχείριση μικροπεριβάλλοντος. Διατροφική διαχείριση απογαλακτισμένων ζώων. Τεχνολογίες διασφάλισης υγείας. Ελαχιστοποίηση του στρες. Έλεγχος απόδοσης απογαλακτισμένων. Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων.
 • Παραγωγικό σύστημα εκτροφής αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων. Κυριότεροι στόχοι εκτροφής. Ολοκληρωμένα συστήματα διασφάλισης υγείας. Διατροφικές απαιτήσεις αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων. Ζωοτεχνική διαχείριση και ρυθμίσεις. Σταβλισμός αναπτυσσόμενων-παχυνόμενων χοίρων σε πολλαπλές εγκαταστάσεις. Ποιοτικά χαρακτηριστικά σφάγιου. Παράγοντες που επηρεάζουν τον Δ.Μ.Τ. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης. Στόχοι θνησιμότητας.
 • Βιοασφάλεια εκτροφής. Συστήματα πρόληψης ασθενειών (απολυμάνσεις, εμβολιασμοί, ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, διατροφή). Θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αιμοληψία. Διερεύνηση τίτλων αντισωμάτων.
 • Εξοπλισμοί χοιροστασίων. Συστήματα τροφοδοσίας. Συστήματα διατροφής (ξηρή, υγρή, pellet). Πρώτες ύλες. Παρασκευή σιτηρεσίων. Προσθετικά ζωοτροφών. Νέες τεχνολογίες στη διατροφή του χοίρου. Ταΐστρες-ποτίστρες-εξαερισμοί. Ποιότητα ζωοτροφών. Μικροβιολογικός έλεγχος.
 • Ψηφιακά αρχεία ελέγχου χοιρομητέρων, διασταυρώσεων, αποδόσεων χοιρομητέρων και κάπρων, θνησιμότητας, ανάπτυξης των χοίρων, βάρους σφαγής και κατανάλωσης τροφής. Κατάρτιση σιτηρεσίων. Προγραμματισμός εργασιών (απογαλακτισμοί, εμβολιασμοί, τεχνητή σπερματέγχυση, ομαδοποίηση οίστρων, μεταφορά ζώων).

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Γνώση: Εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονων, επιστημονικά διαχειριζόμενων εκτροφών χοίρου κατεύθυνσης κρεοπαραγωγικής και αναπαραγωγικής, με σκοπό την παραγωγή  ασφαλούς και ποιοτικά ανώτερου χοίρειου κρέατος και γεννητόρων υψηλής αναπαραγωγικής αξίας.

 

Κατανόηση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει όλες τις μορφές εκτροφής του χοίρου (κλασικής και βιολογικής) με συνδυασμό υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής και αναπαραγωγικής διαχείρισης της εκτροφής, όπως και σύγχρονων συνθηκών ενσταβλισμού, εξοπλισμού. Τέλος, η προληπτική υγιεινή, η διατροφή, η ευζωία, η βιοασφάλεια, οι φιλοπεριβαλλοντικές ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, η προληπτική και ενεργητική υγιεινή και τέλος τα θέματα μεταποίησης, ποιότητας, ασφάλειας των προϊόντων του χοίρου συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγισης της γνώσης της χοιροτροφίας.

 

-     Εφαρμογή: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τρόπους διαχείρισης της χοιροτροφίας σε σύγχρονα συστήματα παραγωγής.     

 

-     Ανάλυση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την επιστήμη της εκτροφής των χοίρων και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που του παρέχονται με σκοπό την ανάλυση της επίδρασης των διαφορετικών παραγόντων της παραγωγής χοίρων και προϊόντων χοιρείου κρέατος.

 

-     Σύνθεση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του στην Ανατομία, Γενετική, Φυσιολογία, Αναπαραγωγή και Διατροφή με τους στόχους της χοιροτροφικής παραγωγής και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.  

 

-     Αξιολόγηση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ουσιαστικά την επιστήμη της Χοιροτροφίας, να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές τις τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια, και να προτείνει τυχόν παρεμβάσεις για την περαιτέρω και ενδυνάμωση της χοιροτροφικής παραγωγής στον ευρύτερο τομέα της ζωικής παραγωγής. 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Εργαστηριακές Ασκήσεις, Ασκήσεις πράξης σε εκτροφές χοίρου, σφαγείων και εργοστασίων μεταποίησης κρέατος, προβολές επιστημονικού υλικού, εκπαιδευτικοί έξοδοι άσκησης in vivo, παροχή CD-ROM με όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις διαλέξεις υπό μορφή power point και εκπαιδευτικών video από περιστατικά που αναλύθηκαν σε επισκέψεις εκτροφών και σφαγείων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

-Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων

-Γενετική

-Διατροφή

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Στο τέλος του χρόνου διενεργούνται οι τελικές γραπτές εξετάσεις σε επίπεδο διάλεξης συνδυασμό εργασιών και γραπτών εξετάσεων. Σε επίπεδο εργαστηρίου ο φοιτητής ελέγχεται για εργαστηριακή πείρα, κλινική πείρα με προφορικό και γραπτό τρόπο σε επίπεδο εκτροφής και χειρισμού σύγχρονων τεχνολογιών διάγνωσης, ανάλυσης και παραγωγικής και αναπαραγωγκής διαχείρισης. Ο τελικός βαθμός εκφράζεται σε μια κλίμακα από 0 έως 10, ανάλογα με το βαθμό επιτυχίας του σπουδαστή στις τελικές εξετάσεις, στον οποίο μπορεί να προσμετρηθεί και η αξιολόγηση των εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε ποσοστό μέχρι 50%. Ο τελικός βαθμός δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 5 για να θεωρηθεί ότι ο σπουδαστής έχει περάσει επιτυχώς το μάθημα και να συγκεντρώσει τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1. Perfecting The Pig Environment, P Smith, H Crabtree And N Bird (2008), ISBN 978-1-904761-81-5, NOTTINGHAM UNIVERSITY PRESS.

2. Paradigms In Pig Science, J Wiseman, M Varley, S McOrist & B Kemp (Eds) (2007), ISBN 9781904761563, NOTTINGHAM UNIVERSITY PRESS 

3. On Farm Monitoring Of Pig Welfare, A. Velarde and R. Geers (Eds) (2007), ISBN 978-9-086860-25-8, NOTTINGHAM UNIVERSITY PRESS

4. Pig Production Problems: John Gadd's Guide To Their Solutions, John Gadd (2003) ISBN 1-897676-34-4, NOTTINGHAM UNIVERSITY PRESS 

5. Applied Nutrition For Young Pigs, I Mavromichalis (2006), 978-1-84593-067-7, NOTTINGHAM UNIVERSITY PRESS

6. Sustainable animal production, The challenges and potential developments for professional farming, A. Aland, F. Madec, 2009, ISBN 978-90-8686-099-9, NOTTINGHAM UNIVERSITY PRESS

7. Breeding, Production Recording, Health And The Evaluation Of Farm Animals, Kyntaja, Lampinen, Rosati And Mosconi (2007), ISBN 90-868603-0-3, NOTTINGHAM UNIVERSITY PRESS

8. Porcine Meat Inspection, Andy Grist (2007), ISBN 978-1-904761-46-4, NOTTINGHAM UNIVERSITY PRESS

9. Nutrition and Feeding of Organic Pigs, R Blair, University of British Columbia, Canada, 2007 ISBN 9781845931919.

10. Handbook of pig medicine Saunders W.B, Peter G. G. Jackson, Peter D. Cockcroft, 2007, ISBN 9780702028281, Elsevier Health Sciences

11. Animal Welfare, 2nd Edition, Edited by M C Appleby, WSPA, UK, B O Hughes, Formerly Roslin Institute, UK, J A Mench, University of California, Davis, USA, A Olsson, University of Porto, Portugal, 2010, ISBN 9781845936594, , Wiley-Blackwell

12. The Genetics of the Pig, Edited by M F Rothschild, Department of Animal Science, Iowa State University, USA , A Ruvsinksy, Department of Animal Sciences, University of New England, Australia, 1998, ISBN 9780851992297, , Wiley-Blackwell

13. Livestock Housing, Edited by C Wathes, Silsoe Research Institute, UK , D Charles, ADAS, Nottingham, UK, 1994, ISBN 9780851987743, , Wiley-Blackwell

14. Diseases of Swine, 9th Edition, Barbara E. Straw, Jeffery J. Zimmerman, Sylvie D'Allaire, David J. Taylor, ISBN: 978-0-8138-1703-3, 2006, Wiley-Blackwell

15. Introduction to Veterinary Genetics, 3rd Edition, Frank W. Nicholas, ISBN: 978-1-4051-6832-8, 2009, Wiley-Blackwell

16. Whittemore's Science and Practice of Pig Production, 3rd Edition, Colin T. Whittemore, Ilias Kyriazakis, ISBN: 978-1-4051-2448-5, 2006, Wiley-Blackwell

17. Η Επιστήμη της Χοιροτροφίας, Τόμος Α και Τόμος Β, Σκούφος Ιωάννης, 2006, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου.

18. Voluntary Feed Intake in Pigs, David Torrallardona and Eugeni Roura (2009). C.A.B. International,ISBN: 978-90-8686-096-8

19. Recognizing and recording pig diseases, Muirhead, M. and Alexander, T. (1998). SM enterprises Ltd, ISBN 0953015017.

20. Principles of pig science. Cole, D.J.A., Wisheman and Varley, N.A. (1994)., Nottingham press, ISBN 1-897676-22-0.

21. Nutrition of Pig. Close, W.H. and Cole (1999. Nottingham Univ. Press, UK.

22. The growing and finishing pig: Improving efficiency, English, R.P., Fouler, R.V., Baxter, S., Smith, B. (1998). 2nd ed., Farming Press, ISBN 0-85236-138-6.

23. Perfecting The Pig Environment, P Smith, H Crabtree And N Bird (2009), ISBN 978-1-904761-81-5, Nottingham Univ. Press, UK.

24. Sustainable animal production. The challenges and potential developments for professional farming. 2009 edited by: A. Aland, F. Madec, ISBN-13: 978-90-8686-099-9, Nottingham Univ. Press, UK.