Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικές γνώσεις, αντικείμενο, σκοπός, ιστορία και σημασία της Φυτοπαθολογίας.

Η έννοια της ασθένειας και άλλοι φυτοπαθολογικοί όροι.

Αιτιολογία, Συμπτωματολογία, Προϋποθέσεις δημιουργίας ασθενειών στα φυτά (παθογένεση).

Τα κυριότερα φυτοπαθογόνα: μύκητες, βακτήρια, φυτοπλάσματα, μυκοπλάσματα, ρικέτσιες ιοί, ιοειδή, φανερόγαμα παράσιτα (μορφολογικά χαρακτηριστικά, βιοοικολογία).

Οι σημαντικότερες ασθένειες των φυτών και η αντιμετώπισή τους: μυκώσεις, βακτηριώσεις, ιώσεις.

Μη παρασιτικές ασθένειες (επίδραση δυσμενών συνθηκών θερμοκρασίας υγρασίας, θρέψης-Τοξικοί παράγοντες του περιβάλλοντος).

Μέθοδοι διάγνωσης των ασθενειών στον αγρό και στο εργαστήριο.

Μορφολογία και ταξινόμηση μυκήτων.

Μέσα και μέθοδοι αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

i) να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο της φυτοπαθολογίας

ii) να έχουν εξοικειωθεί με την έννοια της ασθένειας, την εισαγωγή στην μορφολογία, βιολογία και την συστηματική ταξινόμηση των σημαντικότερων φυτοπαθογόνων (μύκητες, βακτήρια, φυτικοί ιοί, μυκοπλάσματα, ρικέτσιες, σπερματόφυτα παράσιτα), στην παθογένεση, στην επιδημιολογία, στην συμπτωματολογία, στην διαγνωστική των φυτικών ασθενειών και στους σημαντικότερους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Γεωργόπουλος 1979. Καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών, ΑΘΗΝΑ
Γεωργόπουλος, 1984. Βασικές γνώσεις φυτοπαθολογίας. ΑΘΗΝΑ
Ζωάκη-Μαλισιόβα Δ. 1995, Μαθήματα Φυτοπροστασίας Ι. Διδακτικές σημειώσεις, Εκδόσεις ΤΕΙ Ηπείρου
Ζωάκη-Μαλισιόβα Δ. 1995, Μαθήματα Φυτοπροστασίας Ι. Εργαστηριακές σημειώσεις, Εκδόσεις ΤΕΙ Ηπείρου
Goidanich G., 1969. Εγχειρίδιο Φυτοπαθολογίας. Μετάφραση ιταλικής έκδοσης 1968. Εκδότης Μ. Γκιούρδας Αθήνα. Τόμοι Ι-V
Tζάμος Ελευθέριος Κ., 2007, Φυτοπαθολογία
Κατής Ν.Ι., 2000, Ιολογία Φυτών. Εκδόσεις, Α. Σιμώνη – Φ. Χατζηπάντου Ο.Ε. Θεσσαλονίκη
Κλωνάρη Ι.Κ., 1996, Γενική Φυτοπαθολογία . Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Agrios G., 2006. Plant pathology. Academic Press

Bomer H., 1975. Pflanzen Krankheiten und Pflanzens

Γεωργόπουλος 1979. Καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών, Αθήνα

Γεωργόπουλος, 1984. Βασικές γνώσεις φυτοπαθολογίας. Αθήνα

Ζωάκη-Μαλισιόβα Δ. 1995, Μαθήματα Φυτοπροστασίας Ι. Διδακτικές σημειώσεις, Εκδόσεις ΤΕΙ Ηπείρου

Ζωάκη-Μαλισιόβα Δ. 1995, Μαθήματα Φυτοπροστασίας Ι. Εργαστηριακές σημειώσεις, Εκδόσεις ΤΕΙ Ηπείρου
Goidanich G 1969. Εγχειρίδιο Φυτοπαθολογίας. Μετάφραση ιταλικής έκδοσης 1968. Εκδότης Μ. Γκιούρδας Αθήνα. Τόμοι Ι-V

Tζάμος Ελευθέριος Κ., 2007, Φυτοπαθολογία

Κατής Ν.Ι., 2000, Ιολογία Φυτών. Εκδόσεις, Α. Σιμώνη – Φ. Χατζηπάντου Ο.Ε. Θεσσαλονίκη

Κλωνάρη Ι.Κ., 1996, Γενική Φυτοπαθολογία . Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη

Περισσότερα

Περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος: Δρ Ζωάκη-Μαλισιόβα Δήμητρα. Γενική Φυτοπαθολογία Θεωρία.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Ψηφιακό υλικό

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις