Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 1: Η έννοια της άρδευσης

Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην έννοια της άρδευσης. Παρουσιάζονται και αναλύονται όροι που σχετίζονται με τα εγγειοβελτιωτικά έργα και με τη σημασία των αρδεύσεων στη γεωργία.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εφαρμογή νερού στο έδαφος, Σημασία των αρδεύσεων.