Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 5: Οι ανάγκες των φυτών σε νερό

 

 

 

 

 

 

Σε αυτή τη θεματική ενότητα αναλύονται όροι και έννοιες όπως η εξάτμιση από τα εδάφη - Η διαπνοή - Η υδατοκατανάλωση της φυσικής βλάστησης - Η εξατμισοδιαπνοή - Παράγοντες που επηρεάζουν την εξατμισοδιαπνοή - Άμεσες μετρήσεις της εξατμισοδιαπνοής - Έμμεσες μετρήσεις της εξατμισοδιαπνοής - Η τροποποιημένη μέθοδος του Penman - Οι μέθοδοι των Blaney - Criddle - Η ενεργός βροχόπτωση - Οι καθαρές ανάγκες των φυτών σε νερό - Βαθμός ελευθερίας των αρδεύσεων - Υπολογισμός της παροχής του δικτύου - Η δόση άρδευσης - Το εύρος άρδευσης - Η διάρκεια άρδευσης - Τα συστήματα άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Εξατμισοδιαπνοή, Διαπνοή, Υδατοκατανάλωση.