Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 11: H υπόγεια άρδευση

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται η περιγραφή της μεθόδου, οι αρχές της υπόγειας άρδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιλογή της υπόγειας άρδευσης, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή της υπόγειας άρδευσης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υπόγειας άρδευσης και τα κριτήρια επιλογής του τρόπου εκτέλεσης της υπόγειας άρδευσης.

Λέξεις κλειδιά: Υπόγεια άρδευση.