Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Καινοτομία, Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικές αλλαγές και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Καινοτομία, Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικές αλλαγές και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Σκοπός της ενότητας

 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι: (i) η ανάλυση της σχέσης που διέπει την λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με την καινοτομία, (ii) ο εντοπισμός των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, αλλά και των δημογραφικών αλλαγών που αυτή επιφέρει, στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, (iii) η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογικές μεταβολές και οι αλλαγές των πολιτιστικών αξιών, επηρέασαν τον παραδοσιακό ρόλο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, (iv) η ανάλυση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα στην προσπάθεια της επιχείρησης να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και (v) η διάκριση των βασικών πεδίων δράσης της Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Λέξεις Κλειδιά

 

 • Πόρος
 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 • Καινοτομία
 • Hand Work
 • Knowledge Work
 • Δημογραφικές Αλλαγές
 • Παγκοσμιοποίηση
 • Τεχνολογικές Αλλαγές
 • WEB 2.0
 • Value Change
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
 • Κοινωνικά Δίκτυα