Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 2: Επιχειρησιακή Στρατηγική και Σχεδιασμός Ανθρωπίνου Δυναμικού

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Σχεδιασμός Ανθρωπίνου Δυναμικού

Σκοπός της ενότητας

 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι: (i) η μελέτη της ένοιας, του περιεχομένου, αλλά και της αναγκαιότητας της στρατηγικής, (ii) η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής διοίκησης των ανθρώπινων πόρων, (ii) η εξέταση των προτεραιοτήτων που θέτει η στρατηγική, (iv) η διάκριση των βασικών πυλώνων της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων, (v) η ανάλυση των κύριων και υποστηρικτικών λειτουργιών της διοίκησης, (vi) η μελέτη του περιεχομένου του σχεδιασμού και της πρόβλεψης του ανθρώπινου δυναμικού, (vii) η διερεύνηση του ρόλου της ανάλυσης της ηλιακής δομής του εργατικού δυναμικού και (viii) η περιγραφή των ποσοτικών μεθόδων σχεδιασμού του ανθρώπινου δυναμικού.

Λέξεις- Κλειδιά

 

 • Στρατηγική
 • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Προτεραιότητες Στρατηγικής
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Επιχειρησιακοί Στόχοι
 • Κύριες-Υποστηρικτικές Λειτουργίες
 • Λειτουργίες-Κλειδιά
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανάλυση Ηλιακής Δομής
 • Οργανωσιακοί Στόχοι
 • Leading Indicators
 • Trend Analysis
 • Task Analysis
 • Συμπεράσματα κατ'αναλογία