Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 3: Εσωτερική και Εξωτερική Προσέλκυση ταλέντων και Έκτακτου Εργατικού Δυναμικού

Εσωτερική και Εξωτερική Προσέλκυση ταλέντων και Έκτακτου Εργατικού Δυναμικού

Σκοπός της Ενότητας

 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι: (i) η ανάλυση των παραγόντων για τους οποίους οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να προσελκύσουν "Ταλαντούχους εργαζόμενους", (ii) η μελέτη των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των "Ταλαντούχων εργαζομένων", (iii) ο εντοπισμός των εσωτερικών και εξωτερικών πηγών προσέλκυσης εργαζομένων και η κατανόηση της χρησιμότητάς τους, (iv) ο προσδιορισμός του περιεχομένου του όρου "Εναλλακτική στελέχωση εργαζομένων", (v) η μελέτη της χρησιμότητας των γραφείων ευρέσεων εργασίας καθώς και οι λόγοι που επιλέγονται από τις επιχειρήσεις για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού, (vi) η ανάλυση των νέων μορφών απασχόλησης, (vi) η κατανόηση της αναγκαιότητας των "Ημερών καριέρας", (vii) η ανάλυση των εννοιών outsourcing και off shoring, και τέλος (viii) η μελέτη του περιεχομένου του όρου talent relationship management.

Λέξεις-Κλειδιά

 • Προσέλκυση και Διαχείριση Ταλέντων
 • "Πόλεμος των Ταλέντων"
 • Ταλαντούχοι Υποψήφιοι
 • "Έλλειμμα Εργαζομένων"
 • Εξωτερική και Εσωτερική Προσέλκυση Εργαζόμενων
 • Πρόταση Αξίας του Εργοδότη
 • Εναλλακτική Στελέχωση Προσωπικού
 • Ενοικίαση και Υποενοικίαση Εργαζομένων
 • Εποχιακό Εργατικό Δυναμικό
 • Ημέρες Καριέρας
 • Outsourcing
 • Offshoring
 • Talent Relationship Management