Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 5: Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Σκοπός της Ενότητας

 

Σκοπός της ενότητας είναι να: (i) γνωρίσετε την ιστορική εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων ως λειτουργία, (ii) διακρίνετε τις τέσσερις βασικές αρχές της διοίκησης που προτάθηκαν από τον F.Taylor, (ii) γνωρίσετε την έρευνα "Hawthorne και την έρευνα που διεξήχθη από τον Mayo και  (iii) τέλος, να αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο της σχολής των ανθρώπινων σχέσεων και της σχολής της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Λέξεις-Κλειδιά

  1. Frederick Taylor
  2. Elton Mayo
  3. Henry Ford
  4. Έρευνα Hawthorne
  5. Σχολή των Ανθρώπινων Σχέσεων
  6. Σχολή της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς
  7. Εργατικό κίνημα