Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 6: Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Σκόπος Ενότητας

Στόχοι της ενότητας είναι να: (i) αναγνωρίζετε τον ρόλο των εργατικών συνδικάτων στην εξέλιξη της λειτουργίας της Δ.Α.Π, (ii) εντοπίζετε τις βασικές αρμοδιότητες της Δ.Α.Π, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως λειτουργία, και (ii) διακρίνετε τον ρόλο του διευθυντή προσωπικού και του διευθυντή ανθρώπινων πόρων και να προσδιορίζετε τις αρμοδιότητες του καθένα ξεχωριστά.  

Λέξεις-Κλειδιά

 

Εργατικά Συνδικάτα

Διευθυντής προσωπικού

Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων

Διαγνωστικός Ρόλος

Διευκολυντικός Ρόλος

Αξιολογικός ρόλος