Επιδημιολογία

 

 

Προσέγγιση στη βαθιά γνώση της αλληλεπίδρασης των τεσσάρων παραγόντων μίας ασθένειας (φυτό, παθογόνο, περιβάλλον, χρόνος) υπό την επίδραση των ανθρώπινων επεμβάσεων (τετράεδρο της ασθένειας) και αναφορά στα μαθηματικά μοντέλα που περιγράφουν την εξέλιξη μίας ασθένειας στο αγροοικοσύστημα.

 

Λέξεις-κλειδιά: Επιφυτιολογία, τετράεδρο ασθένειας, μαθηματικό μοντέλο, μονοκυκλικός, πολυκυκλικός.