Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως ορισμός της στράγγισης, αίτια που προκαλούν το πρόβλημα της στράγγισης και λόγοι που επιβάλουν την εφαρμογή της.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Στράγγισεις, προβλήματα στράγγισης, εφαρμογή στράγγισης.