Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 5: Η κίνηση του νερού στο έδαφος Ι

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως κίνηση του νερού στο έδαφος - Ο Νόμος του Darcy – Υδραυλική αγωγιμότητα.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κίνηση του νερού στο έδαφος, Νόμος του Darcy, Υδραυλική αγωγιμότητα.