Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 9: Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Η εξίσωση του Boussinesq και οι γραμμικοποιήσεις της. Ισαποχή στραγγιστικών αγωγών χωρίς επαναπλήρωση α) με τη μέθοδο προσέγγισης με την πρώτη γραμμικοποίηση, της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων των Η.Π.Α.  β)  με τη μέθοδο των Glover-Dumm-Van Beers,  γ)  με την προσέγγιση της  τρίτης γραμμικοποίησης και δ) με την προσέγγιση της δεύτερης γραμμικοποίησης του Τερζίδη.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εξίσωση του Boussinesq, Ισαποχή στραγγιστικών αγωγών.