Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 11: Τα κριτήρια στράγγισης των εδαφών

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται τα κριτήρια σταθερούς και ασταθούς στράγγισης.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κριτήρια σταθερής στράγγισης, κριτήρια ασταθούς στράγγισης.