Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 6: Η κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στο εργαστήριο, στον αγρό και με έμμεσους τρόπους σε ομογενή και διαστρωμένα εδάφη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στο εργαστήριο, ομογενή εδάφη, διαστρωμένα εδάφη.