Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 13: Τα στραγγιστικά δίκτυα ΙΙ

Περιγραφή των σπουδαιότερων στοιχείων των δικτύων. Αναχώματα, Τάφροι Δραίνα – Τυπικά σχήματα στραγγιστικών δικτύων με τάφρους ή με δραίνα – Βάθος των αγωγών στραγγίσεως – Γενικές αρχές χάραξης των στραγγιστικών δικτύων – Κατασκευή και συντήρηση των στραγγιστικών δικτύων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Xάραξη των στραγγιστικών δικτύων, Αναχώματα, Τάφροι, Δραίνα.