Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 6: Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης

 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα κριτίρια επιλογής του κατάλληλου συστήματος άρδευσης. Τέτοια είναι: το κλίμα, το έδαφος, το είδος των φυτών και ο τρόπος καλλιέργειας, η διαθέσιμη ποσότητα και η ποιότητα νερού, το διαθέσιμο εργατικό και τεχνικό δυναμικό, το επίπεδο ανάπτυξης των αγροτών και το κόστος των διαφόρων συστημάτων άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλίμα, Έδαφος, καλλιέργεια.