Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Ημερίδα URBAN Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης Αστικού και Περιαστικού Πράσινου, η οποία παρουσιάζεται σε τρεις ενότητες:

 

ΗΜΕΡΙΔΑ URBAN - Κορωνησία / Μέρος 1o

ΗΜΕΡΙΔΑ URBAN - Άρτα / Μέρος 2o

ΗΜΕΡΙΔΑ URBAN - Ιωάννινα / Μέρος 3o

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι

Περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου| Εκδηλώσεις- Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες: Δρ. Ευγενία Τόκη.

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου URBAN: Δρ. Γρηγόριος Βάρρας.

 

Διαδικασία υλοποίησης έργου

Περισσότερα

Το παρόν έργο (URBAN) θα υλποιηθεί με ίδια μέσα από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, μέλη του εκαπιδευτικού προσωπικού, επιστημονικούς - εργαστηριακούς συνεργάτες, και συνεργαζόμενους ερευνητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Η ομάδα αυτή συνεργάστηκε για την διαμόρφωση και υποβολή τηςε πρότασης και αξιολογήθηκε κατά τη βαθμολογία της πρότασης. Επίσης το στο έργο θα απασχοληθούν φοιτητές του ιδρύματος.  Την ομάδα του έργου θα συμπληρώνουν, άτομα που θα προσληφθούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προκαθορισμένα κριτήρια βαθμολογίας και επιλογής. Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα μέσα και εξοπλισμός, ενω θα εμπλουτιστούν με νέο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος προβλέπεται να αποκτηθεί.

 

Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://urbantreemanagement.teiep.gr/

Περιγραφή έργου

Περισσότερα

Με βάση τα επίσημα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών για την αστικοποίηση δείχνουν ότι στο μέσο της δεκαετίας του ‘90 το 45% των ανθρώπων στον κόσμο ζούσαν σε μικρές και μεγάλες πόλεις. Ο αριθμός αυτός το 2000 ανήλθε σε 51%, ενώ μέχρι το 2025 το 65% των ανθρώπων αναμένεται να διαβιώνει σε αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, ο ρυθμός αστικοποίησης διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. 

O τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε την αστική βλάστηση έχει τεράστια επίπτωση στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου στις σύγχρονες πόλεις. Τα δένδρα και τα φυτά των αστικών οικοσυστημάτων εκτός από σε από τη συμβολή τους στην ψυχαγωγία και των αισθητικών και πνευματικών αξιών, συμβάλλουν αποφασιστικά
στα παρακάτω: 

 • Έλεγχος Σκιάς και Θερμοκρασίας: Το αστικό πράσινο συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση του φαινομένου των θερμο – νησίδων (urban heat islands) στους καλοκαιρινούς μήνες. Οι θερμοκρασίες στην καρδιά μιας πόλης μπορεί να είναι από 0,6 έως και 1,3 ºC υψηλότερες από ότι στην εξοχή. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη απορρόφηση θερμότητας από τα κτίρια και την άσφαλτο αλλά και την συνεισφορά διάφορων πηγών θερμότητας, όπως είναι οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών. Τα δένδρα, μέσω της σκιάς που προσφέρουν, αλλά και της εξάτμισης μεγάλων ποσοτήτων νερού που οφείλεται στην εξίδρωσή τους, συνεισφέρουν σε ένα πιο δροσερό αστικό περιβάλλον. Φυσικά. δροσερότερες πόλεις σημαίνει εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, ενέργειας και μειωμένη ρύπανση. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι με την φύτευση τριών πρόσθετων δένδρων για κάθε κτίριο, θα ήταν δυνατό να μειωθούν κατά 24 -70 ευρώ οι δαπάνες για τον κλιματισμό του.
 • Μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας: Είναι γνωστό ότι το πράσινο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε ένα πάρκο είναι δυνατόν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης (κυρίως σε επίπεδο σωματιδίων) να μειωθούν κατά 85%. Μια δενδροστοιχία κατά μήκος μιας οδού είναι δυνατόν να μειώσει τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων κατά 70%. Η παραπάνω μείωση της ρύπανσης, συνολικά, είναι δυνατόν να αξίζει αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
 • Μείωση του θορύβου: Δένδρα και θάμνοι μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση του θορύβου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια δενδροστοιχία ψηλών δένδρων που αναπτύσσεται σε ένα μήκος 30 μέτρων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του θορύβου τοπικά κατά 50%.
 • Έλεγχος των υδάτων της βροχής: Οι λεκάνες απορροής μιας πόλης λειτουργούν διαφορετικά από τις αντίστοιχες της εξοχής αφού καλύπτονται από κτίρια και άλλες κατασκευές που το νερό δεν μπορεί να διαπεράσει. Τα αστικά δάση (Urban forests) και γενικά οι πράσινες ζώνες και περιοχές συμβάλλουν στη φυσική ισορροπία μέσα από την παρακράτηση μέρους των υδάτων, την απορρόφηση στοιχείων μόλυνσης και την επαναπλήρωση των υπόγειων δεξαμενών νερού. Μόνο από την παρακράτηση των υδάτων, η εξοικονόμηση χρηματικών πόρων μπορεί να είναι μεγάλη αφού δεν χρειάζεται η κατασκευή εγκαταστάσεων συγκράτησης και ελέγχου υδάτων.

 

Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://www.dendrologio.gr/about

Στόχος έργου

Περισσότερα

 • το βέλτιστο έλεγχο σκιάς και θερμοκρασίας και την ελαχιστοποίηση του φαινόμενου των θερμο-νησίδων
 • τη μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας
 • τη μείωση των επιπέδων θορύβου
 • τον έλεγχο των υδάτων της βροχής και των καταστρεπτικών επιπτώσεών τους, ωθώντας πολίτες και φορείς προς τη βέλτιστη αξιοποίηση των αστικών πόρων (υδατικά αποθέματα, βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του αστικού και περιαστικού πρασίνου).

 

Το «URBAN» συνιστά ένα ουσιαστικό και ολοκληρωμένο βήμα στον αγώνα για τη διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών ζωής στα διαμορφούμενα και αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα της Ηπείρου. Θέτει και αναδεικνύει την «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη» των αστικών κέντρων ως τη βασική αρχή για το σύνολο των πολιτών. Το έργο σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτομικού πλαισίου για τη βέλτιστη διαχείριση, την προστασία και την αξιοποίηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της δενδροκομίας πόλεων, με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των νέων ΤΠΕ. 

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις οι οποίες έχουν δομηθεί ως υποσυστήματα, ήτοι: το υποσύστημα της ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων, το υποσύστημα της ανάπτυξη πληροφοριακής πλατφόρμας, το υποσύστημα των εργασιών αποτύπωσης-καταγραφής, την ευαισθητοποίηση και διάχυση του των αποτελεσμάτων του έργου και την προμήθεια των απαραίτητου εξοπλισμού. 

 

Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://www.dendrologio.gr/about

Μαθησιακοί στόχοι έργου

Μαθησιακοί στόχοι

Το υποσύστημα ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης. Το μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: είδος αναγλύφου, ύπαρξη και έκταση επιφανειακών υδάτων, είδος, ακριβή θέση και έκταση των νησίδων, είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού (π.χ. εξατμισοδιαπνοή) θα παράγει χάρτες μικροκλίματος για όλη την έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης. Το μοντέλο θα υποστηρίζει υποθετικά σενάρια κατ’ απαίτηση για τη βελτιστοποίηση της χωροθέτησης και της επιλογής του μείγματος των φυτών σε κάθε νησίδα. Στο πλαίσιο του υποσυστήματος ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος γεωπληροφοριακής πλατφόρμας τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας του προηγούμενου συστήματος συνδυαζόμενα με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους  κοπούς του παρόντος πρέπει να μπορούν:

α. Να αποτυπωθούν εποπτικά και

β. Να διαδοθούν.

Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθεί καινοτομικό πληροφοριακό σύστημα βασισμένο σε λειτουργικότητα Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος, πάνω στο οποίο θα αποτυπώνονται: οι χάρτες μικροκλίματος κάθε πόλης, το πραγματικό αστικό πράσινο και κυρίως οι επιπτώσεις από την μεταβολή του υφιστάμενος αστικού πράσινο: το βέλτιστο έλεγχο σκιάς και θερμοκρασίας και την ελαχιστοποίηση του φαινόμενου των θερμο-νησίδων, τη μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, τη μείωση των επιπέδων θορύβου, τον έλεγχο των υδάτων της βροχής και των καταστρεπτικών επιπτώσεών τους. Στο πλαίσιο του υποσυστήματος ευαισθητοποίησης και διάχυσης θα υλοποιηθούν δράσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του έργου και την ενημέρωση του συνόλου των ενεργών πολιτών, καθώς και για την ευαισθητοποίηση όλων γύρω από το νέο ρεύμα για το αστικό οικοσύστημα.

 

Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://www.dendrologio.gr/about

Τι είναι το Δενδρολόγιο

Περισσότερα

Το Δενδρολόγιο έχει σαν στόχο την δημιουργία βάσης δεδομένων με κατάλληλα   προγράμματα   αποτύπωσης   και παρακολούθησης των δένδρων στον αστικό ιστό ώστε να καταρτιστούν μητρώα   δένδρων για την καλύτερη   διαχείριση   τους. Οι λόγοι για τη δημιουργία του δενδρολογίου ή μητρώων καταγραφής είναι η ακριβής απογραφή των στοιχείων των δένδρων και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη λήψη των σωστών μέτρων περιποίησης και την εκτίμηση των ωφελειών που προκύπτουν από αυτά. 
Τα μητρώα δένδρων θα βοηθούν το χρήστη να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει έναν αριθμό στόχων. Όταν ένας πολίτης ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί σχετικά με τα δένδρα, είναι δυνατό να αναζητηθεί το δένδρο στο μητρώο, ενώ ο πολίτης είναι στο τηλέφωνο. Τα μητρώα δένδρων μπορούν να αναβαθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών. 
Η κατάρτιση του μητρώου θα περιλαμβάνει μόνιμα στοιχεία των δένδρων, όπως είδος, θέση και διαθέσιμο αυξητικό χώρο καθώς και μεταβαλλόμενα στοιχεία τα οποία εξαρτώνται από την αύξηση και κλάδευση τους, όπως ύψος, στηθιαία διάμετρο και εύρος κόμης. Επίσης στοιχεία αξιολόγησης των δένδρων, όπως ζωτικότητα, υγεία, σταθερότητα, προβλήματα κορμού, κόμης και ριζών, και ασθένειες που προκύπτουν από μύκητες ή έντομα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εκτίμηση της κατάστασης κάθε δένδρου και προτείνονται τα απαραίτητα κάθε φορά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη συντήρηση και λειτουργία των χώρων πρασίνου. Με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) χαρτογραφείται η περιοχή και αποτυπώνεται ακριβώς η θέση του κάθε δένδρου.
 
Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://www.dendrologio.gr/about

Παραδοτέα

Περισσότερα

Στο πλαίσιο του έργου URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των ακόλουθων παραδοτέων:

 

Υποσύστημα Α ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων

 

ΠΑ1: Μελέτη βασικών χαρακτηριστικών των φυτών ενδιαφέροντος και επίπτωσής τους στο αστικό οικοσύστημα

ΠΑ2: Παραμετροποιημένο Μοντέλο πρόγνωσης και εκτίμησης επιπτώσεων

ΠΑ3: Τέσσερις (4) διανυσματικοί χάρτες μικροκλίματος για τις μεγάλες πόλεις της   Ηπείρου (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα)

 

Υποσύστημα Β Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας

 

ΠΒ1: Τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων και προδιαγραφών του γεωπληροφοριακού συστήματος

ΠΒ2: Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού

ΠΒ3: Εγκατεστημένη και λειτουργική πλατφόρμα γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος

ΠΒ4: Οδηγοί χρήσης και τεκμηρίωση

ΠΒ5: Συμπληρωμένη Βάση Δεδομένων με Γεωγραφικές οντότητες (διανύσματα και περιγραφική πληροφορία) του αστικού πρασίνου των νησίδων σε 4 πόλεις της Ηπείρου

 

Υποσύστημα Γ: ευαισθητοποίηση και διάχυσης Υποέργου


ΠΓ1: Ανάπτυξη ιστοτόπου ευαισθητοποίησης και διαδικτυακής εφαρμογής διάδοσης (web-interface) και εποπτικής απεικόνισης δεδομένων

ΠΓ2: Διεξαγωγή 4 ημερίδων παρουσίασης

 

Υποσύστημα Δ: Προμήθεια εξοπλισμού


ΠΔ1: Ένας (1) εξυπηρετητής μεγάλης υπολογιστικής ισχύος

ΠΔ2: Έξι (6) tablet PC

 

Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://www.dendrologio.gr/paradotea

Χάρτης Σεναρίων

Περισσότερα

Στο παρόν σύστημα, έχουν επίσης ενσωματωθεί και χάρτες περιβαλλοντικών σεναρίων, για τους παραπάνω αναφερθέντες 4 δήμους.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από λεπτομερείς καταγραφές στις 4 περιοχές, έγιναν μελέτες για τους παρακάτω περιβαλλοντικούς δείκτες:

 • Δείκτης δυσφορίας (Discomfort index, DI)
 • PMV
 • PPD
 • SVF
 • Θερμοκρασία αέρα (Τ2m)
 • Θερμοκρασία επιφάνειας (Ts)

Όλα τα σενάρια εκτελέστηκαν και για τους 4 δήμους, σε 2 περιπτώσεις:

 • Τυπική θερινή ημέρα
 • Μέση θερμή ημέρα

Οδηγώντας έτσι στην παραγωγή 48 σεναρίων, το σύνολο των οποίων είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://urbantreemanagement.teiep.gr/

Στοιχεία Καταγραφής

Περισσότερα

Στο παρόν σύστημα θα βρείτε καταγεγραμμένα:

 

 • 8192 δένδρα
  • 842 καταγεγραμμένα λιγούστρα
  • 638 καταγεγραμμένα σφενδάμια πλατανοειδή
  • 569 καταγεγραμμένες φιλύρες
  • 421 καταγεγραμμένοι πλάτανοι δυτικοί
  • 241 καταγεγραμμένες μανωλιες
 • 48 χάρτες σεναρίων, για 6 περιβαλλοντικούς δείκτες, σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις

 

Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος URBAN:  http://urbantreemanagement.teiep.gr/

Βιβλιογραφία URBAN

Βιβλιογραφία

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/urban-and-peri-urban-forestry/basic-knowledge/en/

http://bib.irb.hr/datoteka/626868.URBAN_FORESTRY_AS_A_FUNCTION_OF_GREEN_LOGISTICS.pdf

http://treenetmedia.com/up/pdf/2007/07TS_WHATS%20MARKETING%20BRANDING%20GOT%20TO%20DO%20WITH%20URBAN%20FOREST_PhilipHewett.pd

http://curis.ku.dk/ws/files/10982352/Konijnendijk_et_al_-_Defining_urban_forestry_-_a_comparative_perspective_of_North_America_and_Europe.pdf

http://archive.treelink.org/joa/2004/may/johnston5-04.pdf

http://www.atlanticus.ee/sander/pdf/Konijnendijk-meie-artikkel.pdf

http://www.emonfur.eu/public/pub_files/Efuf/presentazioni/venerdi/E4/EFUF_2013_Colangelo.pdf

http://gis.fs.fed.us/psw/programs/uesd/uep/products/cufr_55_EM97_26.PDF

http://www.geos.ed.ac.uk/homes/wginn/urbangreen.pdf

http://www.gfc.state.ga.us/resources/publications/GeorgiaModelUrbanForestBook.pdf

http://www.epa.gov/heatisld/resources/pdf/GreenRoofsCompendium.pdf

http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/uh099.pdf

http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/uh143.pdf

http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/uj253.pdf

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/34.pdf

http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/31509

http://www.arborcad.com/wp-content/uploads/2011/08/Arborcad-Revised-Burnley-Method-of-Tree-Valuation.pdf

http://www.fs.fed.us/ne/burlington/research/ne4454/pdf_pubs/households_implications_veg_ecosystems.pdf

http://www.fs.fed.us/psw/publications/mcpherson/psw_2009_mcpherson%28mchale%29002.pdf

http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/5-C55/papers/turk_tarik_1.pdf

http://joa.isa-arbor.com/request.asp?JournalID=1&ArticleID=2888&Type=2

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/6.pdf

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/13.pdf

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/12.pdf

http://users.auth.gr/users/5/9/050495/public_html/files/gr/10.pdf

http://users.auth.gr/users/5/9/050495/public_html/files/gr/16.pdf

http://users.auth.gr/users/5/9/050495/public_html/files/gr/17.pdf

http://users.auth.gr/users/5/9/050495/public_html/files/gr/18.pdf

http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-012499-141520/unrestricted/WOODETD.PDF

http://ccsenet.org/journal/index.php/enrr/article/viewFile/28466/17461

http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geography/book/978-3-540-25126-2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23697848

http://journals.witpress.com/paperinfo.asp?pid=393

http://www.world-education-center.org/index.php/P-ITCS/article/viewArticle/1977

http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1006523425548

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866705000567

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0197397593900144

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718511000601

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886671300068X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204613000753

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397513000635

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857413001523

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934102000679

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511013000408

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511013000421

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866710000506

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000666

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886671300054X

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11676-013-0388-z

http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1025691812497

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837713000628

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10980-013-9903-z

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837713000884

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000186

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00547493

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1477-8947.12021/abstract

http://www.forestsforwatersheds.org/reduce-stormwater/

http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1014350822458

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718513000900

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000460

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000617

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866712000829

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866712001197

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886671200091X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866709000417

http://www.deepdyve.com/lp/elsevier/urban-forest-landscapes-in-the-uk-progressing-the-social-agenda-HSpJNzCFXn

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000034

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-22285-6_69

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4020-8647-2_10.pdf

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-8365-5_5

http://www.itreetools.org/eco/resources/IJAEOG%20UF%20Inventory%20aerial%20imagery%20integration.pdf

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10745-010-9303-9

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11355-010-0104-5

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00547493.pdf

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11355-010-0143-y.pdf

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10980-008-9256-1

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-73412-5_43

http://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3AUECO.0000020170.58404.e9

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204697800059

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11252-011-0196-1

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749111000327

http://ascelibrary.org/action/showAbstract?page=230&volume=137&issue=3&journalCode=jupddm&

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016920461100137X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132313002060

 

Μικροκλίμα

 

http://www.revsbau.esalq.usp.br/artigos_cientificos/artigo36.pdf

http://www.ibpsa.org/proceedings/BS2009/BS09_1730_1736.pdf

http://www.fs.fed.us/psw/programs/uesd/uep/products/11/cufr_69.pdf

http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/1986/nrs_1986_heisler_001.pdf

http://www.vub.ac.be/APNA/ICZO/LAND80-45-55.pdf

http://www.who.int/globalchange/publications/climchange.pdf

http://www.ibpsa.us/simbuild2008/technical_sessions/SB08-DOC-TS10-2-Rosheidat.pdf

http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/8482

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/5916/3/papoutsisd_microclimate.pdf

http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/4077

http://thancad.sourceforge.net/2012diploma_patounhs_simos.pdf

http://www.mead.upatras.gr/uploads/theses/1313/POSTER%28KOUMANTOS_ZAFEIRIS%295313_.pdf

http://www.cres.gr/kape/Scientific_Guide_19_7.pdf