Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Κεφάλαιο  1. Τα  αγροτικά κτίρια. (Γενικά - Είδη των αγροτικών κτιρίων - Κτίρια ατομικής ιδιοκτησίας - Η κατοικία του αγρότη - Οι στάβλοι των διαφόρων ζώων - Κτίρια συνεταιρισμών - Κτίρια αγροτικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών - Κτίρια δημόσιας και κοινωνικής ιδιοκτησίας)

Κεφάλαιο  2.  Οι  αποθήκες γεωργικών προϊόντων. (Αποθήκες  γενικής χρήσης - Αποθήκες χόρτων - Αποθήκες καρπών - Αποθήκες γεωμήλων - Σιροί - Αποθήκες νωπών λαχανικών - Ξηραντήρια)

Κεφάλαιο  3.  Οι  θεμελιώσεις των γεωργικών κατασκευών. (Το έδαφος θεμελίωσης - Κατάταξη των εδαφών - Ιδιότητες των εδαφών - Επιτρεπόμενη φόρτιση του εδάφους θεμελιώσεων - Επιτρεπόμενες τάσεις εδάφους - Συστήματα και μορφές θεμελιώσεων - Άμεση θεμελίωση - Εκσκαφή θεμελίων- Υλικά και μέθοδοι για την κατασκευή των θεμελίων).

Κεφάλαιο  4.  Οι λίθινες κατασκευές. (Λιθορριπές - Ξηρολιθοδομές - Κονιάματα τοιχοποιίας - Αργολιθοδομές - Λιθοδομές με λαξευτές πέτρες - Λιθοδομές με πέτρες μισολαξευμένες)

Κεφάλαιο  5.  Οι  κατασκευές από τεχνητούς λίθους. (Οι ωμοπλινθοδομές - Οι οπτοπλινθοδομές  - Κατασκευές από τσιμεντόλιθους και κισσηρόπλινθους - Χάραξη και μόρφωση τοίχων υπό τεχνητούς λίθους - Επισκευές  βλαβών στις  τοιχοποιίες - Αιτίες που προκαλούν βλάβες στις τοιχοποιίες - Μορφολογία ρηγματώσεως των τοίχων - Επισκευή ρηγματωμένων τοίχων)

Κεφάλαιο  6.  Οι  κατασκευές από σκυρόδεμα. (Υλικά σκυροδεμάτων (τσιμέντο - νερό  -  άμμος - σκύρα) - Προσμίγματα σκυροδεμάτων - Οι  χάλυβες  του οπλισμένου σκυροδέματος - Παρασκευή και κατεργασία του σκυροδέματος - Οι αναλογίες  των υλικών - Κατηγορίες και ποιότητες σκυροδέματος - Βαριά και ελαφριά σκυροδέματα - Επίδραση των καιρικών συνθηκών στο σκυρόδεμα - Συντήρηση και προστασία του σκυροδέματος)

Κεφάλαιο  7.  Στέγαση κτιρίων. (Μέρη της στέγης - Υλικά κατασκευής - Φορτία των στεγών - Μορφές στεγών - Είδη στεγών - Ξύλινες στέγες - Μεικτές στέγες - Σιδηρές στέγες - Στέγες από οπλισμένο σκυρόδεμα - Επικαλύμματα στεγών -Οροφές)

Κεφάλαιο  8 .  Εισαγωγή στις θερμοκηπιακές κατασκευές. (Οι θερμοκηπιακές κατασκευές στο κόσμο και στην Ελλάδα)

Κεφάλαιο 9 : Τύποι θερμοκηπιακών κατασκευών. (Τα θερμοκήπια χωρικού τύπου στη χώρα μας (Τύπος Μακεδονίας - Τύπος Ιεράπετρας - Τύπος Τυμπακίου - Τύπος Φιλιατρών - Τύπος Πρέβεζας) -  Τα τυποποιημένα θερμοκήπια (Η βασική κατασκευαστική μονάδα ενός θερμοκηπίου - Αμφικλινές θερμοκήπιο - Αμφικλινές απλό θερμοκήπιο - Αμφικλινές πολλαπλό θερμοκήπιο - Τοξωτό θερμοκήπιο - Τοξωτό απλό θερμοκήπιο - Πολλαπλό τοξωτό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό απλό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό θερμοκήπιο) -  Διαστάσεις κατασκευαστικού στοιχείου θερμοκηπίων (Θερμοκήπια αμφικλινή απλά ή πολλαπλά - Θερμοκήπια τοξωτά απλά ή πολλαπλά - Τροποποιημένα τοξωτά απλά ή πολλαπλά)

Κεφάλαιο 10: Τα υλικά κάλυψης των θερμοκηπίων. (Οι υαλοπίνακες - Τα εύκαμπτα πλαστικά φύλλα - Το πολυαιθυλαίνιο  (ΡΕ) - Το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) - Πολυεστερικά φύλλα - Οι επιφάνειες σκληρού πλαστικού - Ενισχυμένος πολυεστέρας - Οι πολυκαρβονικές επιφάνειες (PC) - Οι ακρυλικές επιφάνειες - Το σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) - Υλικά κάλυψης με επιλεκτική περατότητα στο φως - Οικονομική θεώρηση των υλικών κάλυψης)

Κεφάλαιο 11: Τα υλικά κατασκευής του σκελετού των θερμοκηπίων. (Το ξύλο - Ο χάλυβας - Το αλουμίνιο)

Κεφάλαιο 12 :  Οι φορτίσεις των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. (Ορισμοί και κύριες ταξινομήσεις - Τα μόνιμα φορτία της κατασκευής - Τα μονίμως επιβαλλόμενα φορτία  - Τα φορτία ανέμου  - Τα φορτία χιονιού  - Τα φορτία της παραγωγής  - Τα συγκεντρωμένα κατακόρυφα φορτία   - Τα περιστασιακώς επιβαλλόμενα φορτία - Τα σεισμικά φορτία - Τα θερμικά φορτία - Τα συμπτωματικά φορτία χιονιού  - Οι συνδυασμοί φορτίσεων)

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα :

 • Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν: α) το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής των αγροτικών κτιρίων γενικά και ειδικότερα των αποθηκών γεωργικών προϊόντων. β) τις τεχνολογίες και τις τεχνικές που σχετίζονται με τα θερμοκήπια. Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμο
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής αγροτικών κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
 • Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα αγροτικών κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν αγροτικά κτίρια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό
 • Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. EN13031-1. Greenhouses-Design and construction - Part 1: Commercial production Greenhouses, CEN/TC284, December 2001.
 2. EN 1990. Eurocode 0 – Basis of structural design, CEN, April 2002.
 3. EN 1991.Eurocode 1: Actions on structures, General actions. Part 1-1: Densities, self-weight, imposed loads for buildings, CEN, April 2002, Part 1-3: Snow loads, CEN, July 2003, Part 1-4: Wind actions, CEN, April 2005, Part 1-5: Thermal actions, CEN, Nov. 2003.
 4. Θεοχάρης, Μ., 2000. Η εφαρμογή των Ευρωκώδικων στη μελέτη των Ελληνικών θερμοκηπίων, Μεταπτ. Διατρ., Τμ. Γεωπ. Φυτ. και Ζωικ. Παρ/γής Παν/μίου Θεσσαλίας, Βόλος, Μάρτ. 2000, σελ. 215.
 5. Θεοχάρης, Μ., 2000. Η ανεμοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Πρακτ. 2oυ Πανελλ. Συν. Γεωργ. Μηχαν., σελ. 406-414, Βόλος, Σεπτ. 2000.
 6. Θεοχάρης, Μ., 2003. Η Χιονοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Πρακτ. 3oυ Πανελλ. Συν. Γεωργ. Μηχαν., σελ.337-344, Θεσ/νίκη, Μαΐος 2003.
 7. Θεοχάρης Μ.: " Γεωργικές Κατασκευές", Άρτα 2000
 8. Θεοχάρης Μ.: " Γεωργικές Κατασκευές, Εργαστηριακές Ασκήσεις", Άρτα 2000
 9. Θεοχάρης Μ.:" Θερμοκηπιακές Κατασκευές", Άρτα 2000
 10. Ιωαννίδης Π. " Οι στέγες στην Οικοδομή " , Αθήνα 1986
 11. Αναστασόπουλος Α.: "Γεωργικές Κατασκευές" Αθήνα 1993
 12. Beton Kalender 1984: Τόμοι 1 και 2. Μετάφραση στα Ελληνικά , Εκδότης Μ. Γκιούρδας.
 13. Βαγιανός Ι. : "Πρακτική των Θερμοκηπίων και των Σηράγγων "
 14. Γεωργακάκης Δ. : "Στοιχεία Ρύθμισης Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού Αγροτικών Κατασκευών ", Αθήνα 1992
 15. Γραφιαδέλλης Μ :"Σύγχρονα Θερμοκήπια" Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1980.
 16. Δεϊμέζης Α : " Γενική Δομική " , Τόμοι Ι , ΙΙ , Αθήνα 1992
 17. Δούκας Σ. : " Οικοδομική", Αθήνα 1994
 18. Ευσταθιάδης Α. :" Θερμοκήπια Στοιχεία Κατασκευής, Λειτουργίας και Καλ-λιέργειας"
 19. Μαυρογιαννόπουλος Γ. :" Θερμοκήπια ", Εκδοση Γ' , Αθήνα 2001
 20. Μπουρνιά Ε. : "Αγροτικά Κτίρια " , Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. , Αθήνα 1995

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις και σεμινάρια με προσκεκλημένους ειδικούς

Ασκήσεις Πράξης (εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών σε μικρότερες ομάδες φοιτητών ή το σύνολο των φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας.

-     Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.

Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος

Περισσότερα

Μενέλαος Θεοχάρης, Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Θεωρία) 

http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG109/

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μενέλαος Θεοχάρης

http://theoxar.weebly.com/