Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Άσκηση 1η    :  Οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους

Άσκηση 2η    :  Η κίνηση του νερού στο έδαφος  Ι

Άσκηση 3η    :  Η κίνηση του νερού στο έδαφος  ΙΙ

Άσκηση 4η    :  Η κίνηση του νερού στο έδαφος  ΙΙΙ

Άσκηση 5η    :  Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό

Άσκηση 6η    :  Η σταθερή στράγγιση των ομογενών εδαφών , η μέθοδος του Hooghoutdt

Άσκηση 7η    :  Η σταθερή στράγγιση των ομογενών εδαφών , η μέθοδος του Kirkham και η μέθοδος του Τερζίδη

Άσκηση 8η    : Η σταθερή στράγγιση των διαστρωμένων  εδαφών , η μέθοδος του Kirkham και η μέθοδος του Τερζίδη

Άσκηση 9η    :  Η σταθερή στράγγιση των  εδαφών  με τη μέθοδο  του Ernst.

Άσκηση 10η  :  Η ασταθής στράγγιση των εδαφών, η εξίσωση του Boussinesq και οι γραμικοποιήσεις της.

Άσκηση 11η  : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών (Ι. Μέθοδος της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων των  Η.Π.Α.  ΙI. Απλουστευμένη μέθοδος των Glover - Dumm - Van Beers.  ΙΙI. Μέθοδος προ-σέγγισης με την τρίτη γραμμικοποίηση  και  ΙV. Μέθοδος προσέγγισης με την δεύτερη γραμμικοποίηση του  Τερζίδη.)

Άσκηση 12η  :  Υπολογισμοί διατομών τάφρων και δραίνων

Άσκηση 13η  :  Γενική επανάληψη

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα :

 • Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής έργων στραγγίσεων των εδαφών και ιδιαιτέρα των στραγγιστικών δικτύων.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής στραγγιστικών δικτύων Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία  για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα με τις στραγγίσεις εδαφών.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν τις στραγγίσεις εδαφών τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
 • Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Μενέλαος Θεοχάρης, “ Στραγγίσεις”, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα, 2012.
 2. Μενέλαος Θεοχάρης, “Ασκήσεις Στραγγίσεων”, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα, 2012.
 3. Θεοχάρης Μ.: " Στραγγίσεις " , Άρτα 204
 4. Θεοχάρης Μ.: " Ασκήσεις Στραγγίσεων " , Άρτα 2005
 5. Θεοχάρης Μ.: " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις " , Άρτα 1998
 6. Θεοχάρης Μ.: " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις", Άρτα 1998
 7. Daugerty - Franzini : "Υδραυλική" Τόμοι Ι , ΙΙ, Εκδόσεις Πλαίσιο , Αθήνα.
 8. Davis- Sorensen : " Handbook of applied Hydraulics" Third edition McGraw-Hill Book Company, 1969.
 9. Ηansen V. - Israelsen : "Αρδεύσεις. Βασικοί Αρχαί και Μέθοδοι . Μετάφραση από τους Α. Νικολαϊδη και Α.  Κοκκινίδη ", Αθήνα 1961.
 10. Καρακατσούλης Π. : " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και Προστασία των Εδαφών ", Αθήνα 1993.
 11. Τερζίδης Γ. - Καραμούζης Δ. :"Υδραυλική Υπόγειων Νερών ", Εκδόσεις Ζήτη , Θεσσαλονίκη 1985.
 12. Τερζίδης Γ. - Καραμούζης Δ. :"Στραγγίσεις Γεωργικών Εδαφών " Εκδόσεις Ζήτη , Θεσσαλονίκη 1986.
 13. Τερζίδης Γ. : "Μαθήματα Υδραυλικής" , Τόμοι Ι ,ΙΙ , ΙΙΙ, Θεσσαλονίκη 1986.
 14. Τερζίδης Γ. - Παπαζαφειρίου Ζ. : "Γεωργική Υδραυλική ", Εκδόσεις Ζήτη , Θεσσαλονίκη 1997.
 15. Τζιμόπουλος Χ. : " Στραγγίσεις - Υδραυλική Φρεάτων ", Θεσς/νίκη 1983.
 16. Χαλκιάς Ν. :"Στραγγίσεις γαιών ", Αθήνα 1972.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις και σεμινάρια με προσκεκλημένους ειδικούς

Ασκήσεις Πράξης (εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών σε μικρότερες ομάδες φοιτητών ή το σύνολο των φοιτητών)

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει:

-    Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας.

-    Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης

http://theoxar.weebly.com

http://www.kateris.gr

Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος

Περισσότερα

Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης, Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG112