Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Άσκηση  1η       :  Οι μονάδες μέτρησης των φυσικών μεγεθών

Άσκηση  2η       :  Χαράξεις στο έδαφος (Εντοπισμός σημείου, Ευθυγραμμία δύο σημείων, Εφαρμογές)

Άσκηση  3η       :  Χαράξεις στο έδαφος (Χάραξη καθέτων ευθειών ή ορθών γωνιών)

Άσκηση  4η       :  Μετρήσεις ( Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων  γωνιών, ασκήσεις εφαρμογής)

Άσκηση  5η       :  Μετρήσεις  (Μέτρηση υψομετρικών διαφορών, μέτρηση οριζοντίων αποστάσεων )

Άσκηση  6η       :  Εμβαδομετρία (Εμβαδά γεωμετρικών σχημάτων , ασκήσεις στο εργαστήριο και στο έδαφος )

Άσκηση  7η      :  Προμέτρηση των απαιτουμένων υλικών  τοιχοδομών και επιχρισμάτων

Άσκηση  8η      : Υπολογισμός θερμικών αναγκών Θερμοκηπίων  Ι

Άσκηση  9η      : Υπολογισμός θερμικών αναγκών Θερμοκηπίων  ΙΙ

Άσκηση  10η   : Θέρμανση των θερμοκηπίων

Άσκηση  11η   : Φυσικός αερισμός Θερμοκηπίων

Άσκηση  12η   :  Δυναμικός αερισμός Θερμοκηπίων

Άσκηση  13η   :  Δροσισμός  Θερμοκηπίων

Άσκηση  14η   : Υπολογισμός των φορτίσεων και διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων  θερμοκηπίων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα :

 • Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν: α) το σχεδιασμό την οργάνωση και τον τρόπο κατασκευής των αγροτικών κτιρίων γενικά και ειδικότερα των αποθηκών γεωργικών προϊόντων. β) τις τεχνολογίες και τις τεχνικές που σχετίζονται με τα θερμοκήπια. Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμο
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων μελέτης , επίβλεψης  και κατασκευής αγροτικών κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
 • Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει συναφή στοιχεία για να διαμορφώνει κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή ζητήματα αγροτικών κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
 • Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν αγροτικά κτίρια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό
 • Έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω  σπουδές με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. EN13031-1. Greenhouses-Design and construction - Part 1: Commercial production Greenhouses, CEN/TC284, December 2001.
 2. EN 1990. Eurocode 0 – Basis of structural design, CEN, April 2002.
 3. EN 1991.Eurocode 1: Actions on structures, General actions. Part 1-1: Densities, self-weight, imposed loads for buildings, CEN, April 2002, Part 1-3: Snow loads, CEN, July 2003, Part 1-4: Wind actions, CEN, April 2005, Part 1-5: Thermal actions, CEN, Nov. 2003.
 4. Θεοχάρης, Μ., 2000. Η εφαρμογή των Ευρωκώδικων στη μελέτη των Ελληνικών θερμοκηπίων, Μεταπτ. Διατρ., Τμ. Γεωπ. Φυτ. και Ζωικ. Παρ/γής Παν/μίου Θεσσαλίας, Βόλος, Μάρτ. 2000, σελ. 215.
 5. Θεοχάρης, Μ., 2000. Η ανεμοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Πρακτ. 2oυ Πανελλ. Συν. Γεωργ. Μηχαν., σελ. 406-414, Βόλος, Σεπτ. 2000.
 6. Θεοχάρης, Μ., 2003. Η Χιονοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Πρακτ. 3oυ Πανελλ. Συν. Γεωργ. Μηχαν., σελ.337-344, Θεσ/νίκη, Μαΐος 2003.
 7. Θεοχάρης Μ.: " Γεωργικές Κατασκευές", Άρτα 2000
 8. Θεοχάρης Μ.: " Γεωργικές Κατασκευές, Εργαστηριακές Ασκήσεις", Άρτα 2000
 9. Θεοχάρης Μ.:" Θερμοκηπιακές Κατασκευές", Άρτα 2000
 10. Ιωαννίδης Π. " Οι στέγες στην Οικοδομή " , Αθήνα 1986
 11. Αναστασόπουλος Α.: "Γεωργικές Κατασκευές" Αθήνα 1993
 12. Beton Kalender 1984: Τόμοι 1 και 2. Μετάφραση στα Ελληνικά , Εκδότης Μ. Γκιούρδας.
 13. Βαγιανός Ι. : "Πρακτική των Θερμοκηπίων και των Σηράγγων "
 14. Γεωργακάκης Δ. : "Στοιχεία Ρύθμισης Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού Αγροτικών Κατασκευών ", Αθήνα 1992
 15. Γραφιαδέλλης Μ :"Σύγχρονα Θερμοκήπια" Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1980.
 16. Δεϊμέζης Α : " Γενική Δομική " , Τόμοι Ι , ΙΙ , Αθήνα 1992
 17. Δούκας Σ. : " Οικοδομική", Αθήνα 1994
 18. Ευσταθιάδης Α. :" Θερμοκήπια Στοιχεία Κατασκευής, Λειτουργίας και Καλ-λιέργειας"
 19. Μαυρογιαννόπουλος Γ. :" Θερμοκήπια ", Εκδοση Γ' , Αθήνα 2001
 20. Μπουρνιά Ε. : "Αγροτικά Κτίρια " , Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. , Αθήνα 1995

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Εργαστηριακές  Ασκήσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας.

-     Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης

http://theoxar.weebly.com

http://www.kateris.gr

Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος

Περισσότερα

Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης, Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Εργαστήριο) 

http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG113/