Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης

http://tegeo.teiep.gr/images/cv/cvgr_tsirogiannis.pdf

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται σε 13 Ενότητες με συγκεκριμένη θεματολογία, οι οποίες είναι: 

 1. Εισαγωγή στις αρδεύσεις – στραγγίσεις. Υδρολογικός κύκλος, Έδαφος.
  1. Παρουσίαση μαθήματος, στόχων, τρόπου εξέτασης κλπ.
  2. Παρουσίαση προτεινόμενων βιβλίων, πηγών πληροφοριών, βιβλιοθήκης ΤΕΙ (βιβλία, περιοδικά αρδεύσεων), eclass μαθήματος
  3. Κλίμα / καιρός, Υδρολογικός κύκλος, έδαφος
  4. Παρουσίαση πραγματικών έργων άρδευσης & στράγγισης πράσινου
  5. Εισαγωγή στην κατάρτιση μελετών συστημάτων άρδευσης
 2. Υπολογισμός αναγκών των φυτών σε νερό
  1. Παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης αναγκών φυτών σε νερό
  2. Εξοικείωση με τη χρήση των μεθόδων
 3. Κατάρτιση προγράμματος άρδευσης
  1. Μέθοδοι κατάρτισης προγράμματος άρδευσης
  2. Παραδείγματα εφαρμογής
 4. Ειδικά θέματα υπολογισμού αναγκών φυτών σε νερό και προγραμματισμού αρδεύσεων
  1. Η μέθοδος του συντελεστή τοπίου
  2. Προγραμματισμός άρδευσης στην περίπτωση υδροπονίας
 5. Εκτίμηση ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας
  1. Αποτελεσματικότητα άρδευσης
  2. Ομοιομορφία άρδευσης
  3. Τρόποι εκτίμησης
 6. Στοιχεία υδραυλικής
  1. Βασικές αρχές υδραυλικής (υδροστατική και υδροδυναμική)
  2. Εφαρμογή υδραυλικής στο σχεδιασμό αρδευτικών συστημάτων
  3. Παραδείγματα εφαρμογής
 7. Υλικά, εξαρτήματα και τοποθέτηση
  1. Παρουσίαση υλικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής ενός συστήματος άρδευσης
  2. Κατασκευαστικά θέματα συστημάτων
  3. Παραδείγματα
 8. Άρδευση με καταιονισμό
  1. Παρουσίαση συστημάτων τεχνητής βροχής
  2. Σχεδιασμός συστημάτων
  3. Ειδικά θέματα
  4. Παραδείγματα
 9. Μικρο-άρδευση
  1. Θεωρία μικροάρδευσης
  2. Παρουσίαση συστημάτων μικροάρδευσης
  3. Ειδικά θέματα
  4. Παραδείγματα
 10. Αυτοματισμοί (προγραμματιστές, καλώδια, ηλεκτροβάνες, αισθητήρες κλπ)
  1. Συστήματα αυτοματισμού
  2. Χρήση αυτοματισμών στο πλαίσιο συστημάτων άρδευσης
 11. Στραγγίσεις έργων πράσινου
  1. Βασικές αρχές στραγγίσεων
  2. Εφαρμογή στραγγίσεων στο πλαίσιο συστημάτων στράγγισης έργων πράσινου
  3. Παραδείγματα
 12. Σχεδιασμός και κοστολόγηση αρδευτικών έργων
  1. Σχεδιαστικές αρχές συστημάτων άρδευσης και στράγγισης έργων πράσινου
  2. Νομοθεσία σχετικά με το σχεδιασμό έργων πράσινου
 13. Ειδικό λογισμικό για σχεδιασμό και διαχείριση άρδευσης
  1. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό συστημάτων άρδευσης και στράγγισης
  2. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στη διαχείριση συστημάτων άρδευσης
  3. Λογισμικό που χρησιμοποιείται στην αξιοποίηση μετρήσεων παραμέτρων αξιολόγησης διαχείρισης άρδευσης

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα όσο αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου (κήποι, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικά έργα πράσινου όπως φυτεμένα δώματα, κατακόρυφοι κήποι κοκ).

Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην μετάδοση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με: α) τις σχέσεις νερού και εδάφους / υποστρώματος, β) τις ανάγκες των φυτών κηποτεχνίας σε νερό, γ) το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και επιθεώρηση βασικών συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου κάθε τύπου, δ) την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών νερού (νερό βροχής, αλατούχο νερό, γκρίζο νερό, ανακυκλωμένο νερό). Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της αειφορικής διαχείρισης του νερού ως σημαντικού φυσικού πόρου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Αντιληφθεί τις βασικές σχέσεις που διέπουν το συνεχές έδαφος/υπόστρωμα – φυτό – ατμόσφαιρα.
 2. Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών σχεδιασμού, κατασκευής, διαχείρισης και επιθεώρησης σύγχρονων συστημάτων άρδευσης και στράγγισης για έργα πράσινου.
 3. Έχει αντίληψη της σημασίας της αειφορικής αντιμετώπισης του νερού.
 1. Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μία μελέτη συστήματος άρδευσης και στράγγισης (ανάλυση παραμέτρων σχεδιασμού, εκτίμηση αναγκών φυτών σε νερό, σχεδιασμό συστήματος, προμέτρηση και προϋπολογισμό υλικών, κατάρτιση προγράμματος άρδευσης)

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Διάλεξη: Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Ερωτήσεις ΝΑΙ/ΟΧΙ

Άσκηση Πράξης: Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (100%)

Εργαστήριο: Εβδομαδιαίες ασκήσεις (100%)

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Allen, R.G., L.S. Pereira, D. Raes, M.Smith. Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and drainage paper 56. Rome, 1998
 • Costello D. A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California - The Landscape Coefficient Method and WUCOLS III, 2000
 • EU Directive 2000/60/EC for Water
 • Irrigation Association. Alternative Water for Landscape Irrigation, 2005
 • Irrigation Association. Landscape Drainage Design, 2011
 • Melby P. Simplified Irrigation Design, Van Nostrand Reinhold, 1995
 • ΙΟΚ, 10-06-02-01 Άρδευση φυτών και 10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα πρανών, 2005
 • Μπαμπίλης Δ. Αρδευτικά δίκτυα πρασίνου. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2008
 • Ουζούνης Δ. Συστήματα αυτόματης άρδευσης Εκδόσεις Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη, 2002
 • Τερζίδης, Γ., Καραμούζης, Δ. Στραγγίσεις Γεωργικών Εδαφών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1986
 • Τσιρογιάννης Γ. Χρήση ειδικού λογισμικού για το σχεδιασμό αρδευτικών δικτύων - Εφαρμογές με το IRRICAD v9 PRO. Αυτοέκδοση, Άρτα, 2009
 • Τσιρογιάννης Γ. Φάκελος Εργαστηριακών Ασκήσεων Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα ΑΑΤ, Άρτα, 2010

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Agricultural Water Management,Elsevier
 • Acta Horticulturae, ISHS
 • Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE
 • Irrigation and Drainage Systems, Springer
 • Irrigation and Drainage, Springer
 • Irrigation Science, Springer

 

Επιπλέον συνιστώμενο online υλικό προς μελέτη

 • http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm Η σελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζεται για το νερό
 • http://www.fao.org/nr/water/ Η σελίδα του ειδικού τμήματος του FAO για το νερό και την άρδευση
 • http://irrigationeurope.eu/  Σύνδεσμος Ευρωπαικών Εταιρειών Κατασκευής Εξοπλισμού Άρδευσης
 • www.irrigation.org Σύνδεσμος Αμερικανικών Εταιρειών Κατασκευής Εξοπλισμού Άρδευσης
 • www.irrigation-management.eu Σελίδα του Ευρωπαικού Έργου IRMA σχετικά με αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης της άρδευσης
 • www.peegep.gr Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Εργοληπτών Έργου Πράσινου
 • Στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου υπάρχουν περισσότερα από 40 σχετικά βιβλία ((περισσότερες πληροφορίες στο: http://wwwlib.teiep.gr/ Είσοδος στον κατάλογο βιβλιοθήκης, Λέξεις κλειδιά: ΑΡΔΕΥΣΗ)
 • Άλλα σχετικά ανοικτά μαθήματα άλλων ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Allen, R.G., L.S. Pereira, D. Raes, M.Smith. Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and drainage paper 56. Rome, 1998
 • Costello D. A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California - The Landscape Coefficient Method and WUCOLS III, 2000
 • EU Directive 2000/60/EC for Water
 • Irrigation Association. Alternative Water for Landscape Irrigation, 2005
 • Irrigation Association. Landscape Drainage Design, 2011
 • Melby P. Simplified Irrigation Design, Van Nostrand Reinhold, 1995
 • ΙΟΚ, 10-06-02-01 Άρδευση φυτών και 10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα πρανών, 2005
 • Μπαμπίλης Δ. Αρδευτικά δίκτυα πρασίνου. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2008
 • Ουζούνης Δ. Συστήματα αυτόματης άρδευσης Εκδόσεις Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη, 2002
 • Τερζίδης, Γ., Καραμούζης, Δ. Στραγγίσεις Γεωργικών Εδαφών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1986
 • Τσιρογιάννης Γ. Χρήση ειδικού λογισμικού για το σχεδιασμό αρδευτικών δικτύων - Εφαρμογές με το IRRICAD v9 PRO. Αυτοέκδοση, Άρτα, 2009
 • Τσιρογιάννης Γ. Φάκελος Εργαστηριακών Ασκήσεων Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα ΑΑΤ, Άρτα, 2010

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Agricultural Water Management,Elsevier
 • Acta Horticulturae, ISHS
 • Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE
 • Irrigation and Drainage Systems, Springer
 • Irrigation and Drainage, Springer
 • Irrigation Science, Springer

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δε χρειάζεται προ απαιτούμενη γνώση