Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δρ. Γρηγόριος Βάρρας

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα καλλωπιστικά φυτά και οι θάμνοι. Γίνεται ταξινόμηση τους και διαχωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των φύλλων, των ανθέων και των καρπών τους. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της διαδικασίας ταξινόμησης και ονοματολογίας των φυτών. Έπειτα παρουσιάζονται διάφορα είδη δένδρων και θάμνων με τις ιδιαιτερότητες τους καθώς και οι τρόποι παραγωγής και αναπαραγωγής τους. Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος κατάρτισης φυτολογίου καθώς και είδη αγενούς αναπαραγωγής του κάθε φυτού.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα :

  • Έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν τα καλλωπιστικά φυτά
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησε με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματος του και να διαθέτει ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων
  • Είναι σε θέση να κοινοποιεί ιδέες προβλήματα και λύσεις που αφορούν τον αστικό χώρο και τους χώρους πρασίνου

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Άλκιμος Α.,  Δέντρα και Θάμνοι, καλλωπιστικά είδη από την ελληνική φύση, σελ. 240.

Θεσσαλικά φυτώρια : καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, τ. -, τχ. -, 2001, σ. 96-97

Τσαλικίδης, Γ., 2005, Καλλωπιστικά φυτά για ελληνικούς κήπουςΣυγγραφείς, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

ραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας.

-     Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση παρά μόνο το θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Άλκιμος Α.,  Δέντρα και Θάμνοι, καλλωπιστικά είδη από την ελληνική φύση, σελ. 240.

Θεσσαλικά φυτώρια : καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2001, σ. 96-97

Τσαλικίδης, Γ., 2005, Καλλωπιστικά φυτά για ελληνικούς κήπουςΣυγγραφείς, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.