Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 01 - Εισαγωγή στα ΔΛΠ

Στην ενότητα αυτήν θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων καθώς και ποιες καταστάσεις αφορούν.

 

Λέξεις - Κλειδιά: ισολογισμός, ίδια κεφάλαια, ταμειακές ροές.