Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 03 - Η λογιστική της χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και τα ΔΛΠ

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουμε την διαφορά καταχώρισης στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ της χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του μισθωτή αλλά και από την πλευρά του εκμισθωτή.

 

Λέξεις - Κλειδιά: μισθωτής, εκμισθωτής, έναρξη μίσθωσης, εύλογη αξία, διάρκεια μίσθωσης.