Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 04 - Παραδείγματα της λογιστικής του Leasing σύμφωνα με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και τα ΔΛΠ

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι μέσα από παραδείγματα να δούμε την διαφορά καταχώρισης στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ του leasing, βάσει της θεωρίας που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα.

 Λέξεις - Κλειδιά: μισθωτής, εκμισθωτής, έναρξη μίσθωσης, εύλογη αξία, διάρκεια μίσθωσης.