Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 06 - Ασώματα πάγια

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε τα ασώματα πάγια και πως αυτά καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: ασώματα πάγια, έξοδα εγκατάστασης, έξοδα αναδιοργάνωσης, έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, άυλα πάγια.