Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 07 - Ενσώματα Πάγια

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε τα ενσώματα πάγια και πως αυτά καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: αποσβέσεις, αναπροσαρμογή αξίας, επενδυτικά και λειτουργικά πάγια.