Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 08 - Επιχορηγήσεις Παγίων

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως οι επιχορηγήσεις παγίων καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: επιχορήγηση, έξοδα χρήσης, μακροπρόθεσμος δανεισμός, leaseback.