Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 09 - Συμμετοχές και Χρεόγραφα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: συμμετοχές, εισηγμένη εταιρεία, αποτίμηση, υπεραξία, εμπορικό χρεόγραφο.