Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 10

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως οι μακροχρόνιες απαιτήσεις και τον αναβαλλόμενο φόρο καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: κόστος κτήσης, παρούσα αξία, αναβαλλόμενος φόρος.