Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 11 - Κατασκευαστικά Έργα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως τα κατασκευαστικά έργα και οι αποζημιώσεις προσωπικού καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: κατασκευαστικά έργα, αποζημίωση προσωπικού, συνδεδεμένα μέρη.