Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 12 - Διανομή – Διακοπείσες Δραστηριότητες

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως η διανομή και οι διακοπείσες δραστηριότητες καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: φόρος εισοδήματος,μέρισμα, καθαρή θέση, ρευστοποίηση παγίου