Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 13 - Διανομή – Οικονομικές Καταστάσεις

 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δούμε πως η καθαρή θέση, οι οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιήσεις καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ και τα ΕΛΠ.

 

Λέξεις - Κλειδιά: ταμειακή ροή, αναλογική ενοποίηση, καθαρή θέση.