03. Πρώιμη διάγνωση και χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών από την προσχολική μέχρι την εφηβική ηλικία

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να καταστήσει σαφές γιατί είναι απαραίτητη η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση και να αναφερθεί διεξοδικά στα χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών από την προσχολική μέχρι και την εφηβική ηλικία.

 

Λέξεις-κλειδιά: πρώιμη διάγνωση, παρέμβαση, προσχολική, σχολική, εφηβική ηλικία.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ