Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

01. Τονική ακοομετρία - Είδη βαρηκοΐας

Περιγράφεται η υποκειμενική μέθοδος ανίχνευσης της ακοής (τονικό ακοόγραμμα). Παρουσιάζονται οι τρεις τύποι της βαρηκοΐας και γίνεται αναλυτική περιγραφή του κάθε τύπου.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ακοόγραμμα, Βαρηκοΐα νευροαισθητήρια, Βαρηκοΐα αγωγιμότητας.