Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

10. Συχνές ακοολογικές παθήσεις (Μέρος Α')

Παρουσιάζονται οι κυριότερες ακοολογικές παθήσεις που σχετίζονται με τη λογοπαθολογία.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ωτίτιδα, Ακουστικό τραύμα, Πρεσβυακουσία, Ωτοσκλήρυνση, Νόσος του Meniere.